3 mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác thường dùng

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức… và căn cứ vào đó cấp trên có thể đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với cán bộ.

Mẫu bản nhận xét

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức… và căn cứ vào đó cấp trên có thể đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với cán bộ.

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ dùng làm gì?

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ được sử dụng khá phổ biến, có những ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Đây là biểu mẫu được lập ra để cá nhân cán bộ tự đưa ra những nhận xét đánh giá chung trong thời gian cán bộ đó làm việc, giữ chức vụ suốt 1 nhiệm kỳ.

Đây là căn cứ quan trọng trong việc xem xét bổ nhiệm cán bộ. Thông qua bản nhận xét đánh giá quá trình công tác, cán bộ có thể tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân mình, nhìn nhận những khuyết điểm để có thể tự tìm ra giải pháp để nhằm mục đích có thể khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó.

Bằng việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần nâng cao tinh thần, năng lực lãnh đạo, quản lý của các đối tượng cán bộ.

Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ từ những nhận xét đánh giá đó để đề ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác phân loại viên chức

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị


——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


———–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên:………………………………….

Chức danh nghề nghiệp:……………………………..

Đơn vị công tác:……………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồnglàm việc đã ký kết:

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công ty, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ:

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của cán bộ:

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Viên chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ, công viên chứcCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………..Mã số:…………………….

Chức vụ:………………………………………………….Ngạch bậc lương:……………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tinh thần kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tính trung thực trong công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Lối sống đạo đức:

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

…………………………………………………………………………………………………………………

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ngày….. tháng….. năm……

Người tự nhận xét

(Ký tên)

 

 

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………

 

 

Ngày….. tháng…. năm….

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệmCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: …. Mã số:…

Chức vụ:… Ngạch bậc lương:…

Đơn vị đang công tác: ……

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

2/ Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

3/ Tinh thần kỷ luật:

4/ Tinh thần phối hợp trong công tác:

5/ Tính trung thực trong công tác:

6/ Lối sống đạo đức:

7/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

 

….., ngày…..tháng….năm….

Người tự nhận xét

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá công chức, viên chức như thế nào?

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 3 đến Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ, công viên chức và hợp đồng lao động, xếp loại cán bộ, công viên chức ở 01 trong 04 mức tương ứng với số điểm như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 – 100 điểm, không có tiêu chí đánh giá nào tổng điểm đánh giá 0 điểm (trừ tiêu chí về đề án, đề tài, sáng kiến…); tổng điểm của tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 63 điểm trở lên;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 75 – 89 điểm, không có tiêu chí đánh giá nào tổng điểm đánh giá 0 điểm (trừ tiêu chí đánh giá về đề án, đề tài, sáng kiến…); tổng điểm của tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 – 74 điểm

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm hoặc tổng điểm của tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đạt dưới 30 điểm.

Người tham gia tự xác định mức điểm chấm và tiến hành chấm điểm, nhưng số điểm chấm chỉ được làm lẻ đến 0,5 điểm và không được cao hơn mức điểm chuẩn (điểm tối đa) của tiêu chí đánh giá.

Trên đây là mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác. Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Mẫu bản nhận xét đảng viên nơi cư trú là mẫu nào?Có thể bạn quan tâm

06/07/2022

04/07/2022

03/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức… và căn cứ vào đó cấp trên có thể đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với cán bộ.

Mẫu bản nhận xét