Án phí lao động theo quy định của pháp luật hiện hành

Mức án phí lao động sơ thẩm đối với vụ án lao động có giá ngạch được quy định như sau:

  1. Án phí lao động bao gồm án phí lao động sơ thẩm, án phí lao động phúc thẩm.
  2. Mức án phí lao động sơ thẩm đối với vụ án không có giá ngạch là 200.000 đồng.
  3. Mức án phí lao động sơ thẩm đối với vụ án lao động có giá ngạch được quy định như sau:

 

Giá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí
a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống 200.000 đồng
b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.
  1. Mức án phí lao động phúc thẩm đối với tất cả các loại vụ án lao động là 200.000 đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top