Các hình thức vay tiền Agribank

Các hình thức vay tiền Agribank
Các hình thức vay tiền Agribank gồm: Cho vay tín dụng tiêu dùng, cho vay hạn mức quy mô nhỏ, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay lưu vụ, cho vay ưu

Các hình thức vay tiền Agribank

Các hình thức vay tiền Agribank gồm: Cho vay tín dụng tiêu dùng, cho vay hạn mức quy mô nhỏ, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay lưu vụ, cho vay ưu đãi lãi suất, cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động, cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Mỗi hình thức vay tiền Agribank được quy định khác nhau về đối tượng, hạn mức cho vay, thời gian vay, mục đích vay vốn,… cụ thể như sau:

1. Hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng tại Agribank

– Hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng tại Agribank hướng đến đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân.

– Hạn mức cho vay tối đa 30 triệu đồng, thời gian vay tối đa 12 tháng và lãi suất theo quy định của từng kỳ. 

– Mục đích vay vốn tín dụng tiêu dùng thường để mua trang thiết bị gia đình, mua đồ dùng, chi trả chi phí học tập, khám chữa bệnh,…

– Phương thức cho vay tín dụng tiêu dùng gồm: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức và cho vay thấu chi.

– Để đăng ký vay tín dụng tiêu dùng, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

2. Hình thức cho vay hạn mức quy mô nhỏ tại Agribank

– Hình thức cho vay hạn mức quy mô nhỏ tại Agribank hướng đến đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

– Hạn mức vay tối đa 300 triệu đồng, thời gian vay ngắn, trung hạn theo nhu cầu vốn cụ thể của từng khách hàng và lãi suất theo quy định của từng kỳ.

– Mục đích vay hạn mức quy mô nhỏ thường để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, kinh doanh,… của khách hàng. 

– Phương thức cho vay hạn mức quy mô nhỏ gồm: cho vay từng lần, cho vay hạn mức quy mô nhỏ và cho vay thấu chi.

– Để đăng ký vay hạn mức quy mô nhỏ, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

3. Hình thức cho vay lưu vụ tại Agribank

– Hình thức cho vay lưu vụ tại Agribank hướng đến đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân, hộ gia đình. 

– Hạn mức vay căn cứ vào nhu cầu vay và không được vượt quá dư nợ của chu kỳ trước. thời gian vay tối đa 12 tháng và không vượt quá thời gian còn lại của chu kỳ sản xuất tiếp theo. Lãi suất sẽ được áp dụng theo quy định của từng chu kỳ.

– Mục đích vay lưu vụ thường để thanh toán các khoản chi phí nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc và cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.

– Phương thương giải ngân của hình thức cho vay này là mỗi hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn chỉ được cho vay lưu vụ 1 lần. 

– Để đăng ký vay lưu vụ, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

4. Hình thức cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp tại Agribank

– Hình thức cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp tại Agribank được triển khai theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng đến khách hàng cá nhân, pháp nhân có nhu cầu vay vốn để mua máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị, bao gồm cả nhà xưởng được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Hạn mức cho vay gồm hai trường hợp:

+ Hạn mức cho vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị theo quy định của danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bằng 100% giá trị hàng hóa.

+ Hạn mức cho vay đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền bằng máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp, bao gồm cả nhà xưởng và các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự án. 

– Thời gian cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Lãi suất cho vay theo quy định của Agribank theo từng thời kỳ và có hỗ trợ lãi suất như sau:

+ Đối với các khoản vay để mua máy, mua thiết bị nhằm giảm tốt thất trong nông nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và 50% lãi suất trong năm thứ ba.

+ Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp, bao gồm cả nhà xưởng và các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và ưu đãi lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

5. Hình thức cho vay ưu đãi lãi suất tại Agribank

– Hình thức cho vay ưu đãi lãi suất tại Agribank được triển khai theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP hướng đến khách hàng cá nhân, pháp nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo với mục đích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo. 

– Hình thức cho vay ưu đãi lãi suất xác định lãi suất theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ với mức hỗ trợ lãi suất như sau:

– Đối với trường hợp khách hàng vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo quản và tiêu thụ nông sản, đầu tư cơ sở chế biến được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay.

– Đối với trường hợp khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay ưu đãi lãi suất, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

6. Hình thức cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động tại Agribank

– Hình thức cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động hướng đến khách hàng là cá nhân, hộ gia đình nhằm mục đích hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống có nhu cầu vay vốn qua tổ vay vốn/tổ liên kết.

– Một số quyền lợi của tổ viên khi vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động là: được hỗ trợ làm thủ tục và hồ sơ vay vốn; được tham gia học tập, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hay các dịch vụ về cung ứng vật tư kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm,… (nếu có) và được ủy quyền cho tổ trưởng tổ vay vốn thu lãi từ tổ viên nộp cho Ngân hàng Agribank nơi cho vay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

– Để đăng ký vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

7. Hình thức cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

– Hình thức cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn tại Agribank được triển khai theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ hướng đến khách hàng là cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại hoặc pháp nhân bao gồm;

– Hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

– Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn ngoại trừ một số trường hợp sau: doanh nghiệp khai khoáng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các đơn vị sản xuất điện và các doanh nghiệp không thuộc các đối tượng được quy định tại (iii) nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào để sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp thu mua, sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp.

– Hình thức cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn có thời gian vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với lãi suất được xác định theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

8. Hình thức cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản tại Agribank

– Hình thức cho vay thấu chi tài khoản tại Agribank là hình thức khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn nhằm mục đích phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng.

– Hạn mức thấu chi tối đa 100 triệu đồng và thời hạn thấu chi tối đa 12 tháng. Lãi suất vay thấu chi được xác định theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay dưới hình thức thấu chi tài khoản, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

9. Hình thức cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Agribank

– Hình thức cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Agribank là hình thức khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. Ngân hàng Agribank cho vay đối với khách hàng cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân và gia đình cá nhân đó. 

– Hạn mức cho vay lên đến 100% nhu cầu vốn và hạn mức thấu chi tối đa 100 triệu đồng. Thời gian cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và thời gian thấu chi tối đa 12 tháng. 

– Lãi suất cho vay được xác định theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Đồng thời với hình thức này, khách hàng có thể lựa chọn giải ngân một hoặc nhiều lần. Khách hàng cũng có thể trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận với Ngân hàng.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay qua tổ vay phục vụ nhu cầu đời sống, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

10. Hình thức cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh tại Agribank

– Hình thức cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh tại Agribank là hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp ngoài nhu cầu vốn phục vụ đời sống, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân và nhu cầu vốn của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh mà cá nhân vay vốn là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ hộ kinh doanh. 

– Mức cho vay đối với hình thức này như sau:

+ Cho vay tối đa 100% nhu cầu vốn với thời gian vay ngắn hạn;

+ Cho vay tối đa 75% tổng nhu cầu vốn với thời gian vay trung hạn;

+ Cho vay tối đa 70% tổng nhu cầu vốn với thời gian vay dài hạn.

– Lãi suất được xác định theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Khách hàng có thể lựa chọn giải ngân một hoặc nhiều lần, trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận với Ngân hàng.

– Đối với hình thức vay này, Agribank sẽ xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

– Để đăng ký vay phục vụ hoạt động kinh doanh, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. 

Hồ sơ đăng ký vay tiền Agribank

Để đăng ký vay tiền Agribank, khách hàng cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

– Giấy tờ tùy thân: căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

– Giấy tờ chứng minh được mục đích, nhu cầu vay vốn Agribank.

– Giấy tờ chứng minh thu nhập: giấy tờ sao kê bảng lương/hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm,…

– Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng Agribank).

– Giấy tờ liên quan đến bảo đảm đối với các hình thức yêu cầu tài sản bảo đảm.

Lưu ý: Đây là những giấy tờ cần thiết để đăng ký vay tiền Agribank, tùy từng sản hình thức cho vay mà Agribank có thể yêu cầu thêm những giấy tờ khác. Đối với khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… thì cần bổ sung các giấy tờ về giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh,…

Có thể bạn quan tâm

02/09/2022

01/09/2022

31/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Các hình thức vay tiền Agribank
Các hình thức vay tiền Agribank gồm: Cho vay tín dụng tiêu dùng, cho vay hạn mức quy mô nhỏ, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay lưu vụ, cho vay ưu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top