Chỉ thị 08/CT-BCA-X11 tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND

BỘ CÔNG AN
——–

Số: 08/CT-BCA-X11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ CÔNG AN
——–

Số: 08/CT-BCA-X11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2012

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU LỆNH VÀ HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ, VÕ THUẬT TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 

Trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, sẵn sàng công tác, chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng Công an nhân dân còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, như: Tổ chức tập huấn còn hình thức, kém hiệu quả; nội dung, chương trình, thời gian tập huấn chưa phù hp; một số cán bộ, chiến sĩ chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh chưa nghiêm; kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, sinh hoạt chưa cao; việc tổ chức các nghi lễ thiếu thống nhất; sai phạm về tư thế, lễ tiết, tác phong còn nhiều; khả năng sẵn sàng chiến đấu chưa cao… đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên có nhiều, nhưng chủ yếu là những nguyên nhân chủ quan: Nhận thức về vị trí, vai trò, nội dung các quy định về điều lệnh và công tác huấn luyện quân sự, võ thuật của cán bộ, chiến sĩ chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở nhiều đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn buông lỏng; một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa thật sự gương mẫu thực hiện; ý thức tự giác chấp hành điều lệnh, việc xử lý vi phạm điều lệnh của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm, nên tác dụng giáo dục hạn chế; tổ chức bộ máy làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật ở nhiều đơn vị, địa phương chưa được kiện toàn; cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng; chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và cơ sở vật chất phục vụ công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật còn bất cập.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Công an Trung ương về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, trước hết của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.

2. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Công an về tập huấn và thi điều lệnh; huấn luyện quân sự, võ thuật; quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất lãnh đạo Bộ quyết định nội dung, chương trình tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật chính khóa trong các trường Công an nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tchức tập huấn và kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật định kỳ hằng năm. Việc sửa đổi nội dung, chương trình tập huấn phải phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ và vị trí công tác, chiến đấu của từng lực lượng; có quy định riêng về nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, võ thuật cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu như: Cảnh vệ, Cảnh sát cơ động, Trinh sát ngoại tuyến, Trinh sát hình sự, ma túy tập huấn sâu, cơ bản đối với học viên mới tuyển vào các trường, chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển chính thức và cán bộ ngành ngoài tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân.

Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của các câu lạc bộ quân sự, võ thuật; tăng cường tổ chức giao lưu, thi đấu giao hữu các môn quân sự, võ thuật đthu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập, trau dồi kỹ năng sử dụng các loại công cụ htrợ, súng quân dụng trong các tình huống giả định chiến đấu và phát triển các môn phái võ thuật ứng dụng trong Công an nhân dân.

3. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật ở Công an các đơn vị, địa phương. Chú trọng kim tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác; kỷ luật trong hội họp, học tập, sinh hoạt; các nghi lễ Công an nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong và kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Kết hp kiểm tra công khai, định kỳ với kiểm tra đột xuất, bí mật; kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới với kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong từng cụm thi đua. Thủ trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, địa phương do mình phụ trách. Xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân chấp hành không nghiêm các quy định của Bộ về công tác này. Nơi nào có vi phạm thì cấp ủy, thủ trưởng nơi đó chịu trách nhiệm liên đới.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc điều lệnh, hăng say tham gia luyện tập quân sự, võ thuật. Tiếp tục mở chuyên mục về chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trên các báo, tạp chí Công an; đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành điều lệnh, nhất là đối với các đơn vị, cá nhân thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân. Nâng cao chất lượng xây dựng, xét công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”. Gắn chặt nội dung thực hiện điều lệnh, quân sự, võ thuật với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá phong trào thi đua hằng năm; đồng thời, chú ý phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật.

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, chương trình tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật sát với tình hình thực tế, góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường hp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các nước nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu đề xuất thực hiện chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật. Bố trí đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cán bộ ở những đơn vị theo quy định của Bộ có tổ chức và cán bộ chuyên trách làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật. Phân công cán bộ kiêm nhiệm ở những đơn vị không có cán bộ chuyên trách để giúp thủ trưởng đơn vị tchức tập huấn, kiểm tra, duy trì việc chấp hành điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao về quân sự, võ thuật; tuyển chọn cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật phải đảm bảo các tiêu chí: Có tinh thần chấp hành kluật cao; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; chú ý tuyển chọn trong số các vận động viên thành tích cao. Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.

7. Đảm bảo kinh phí thường xuyên cho công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật. Nghiên cứu đi mới nâng cao chất lượng trang phục, trang bị chính quy cho từng lực lượng. Xây dựng quy hoạch tổng thể, có kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách của Bộ và chủ động huy động các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện thường xuyên, trang bị phương tiện phục vụ luyện tập võ thuật, sử dụng công cụ htrợ, súng quân dụng và công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

8. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân).

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị

 

 Nơi nhận:

Các đ/c Thứ trưng (đchỉ đạo);

Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; để thực hiện

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; để thực hiện

Các Sở Cnh sát phòng cháy và chữa cháy; để thực hiện

– Lưu: VT, X11.

BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Trần Đại Quang
 

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Chỉ thị 08/CT-BCA-X11 tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ CÔNG AN
——–

Số: 08/CT-BCA-X11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc