Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại Tp.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 08/CT-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 – 2020 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chủ đề năm 2019 của thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; Kế hoạch thực hiện Đán “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” và Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”;

Căn cứ tình hình thực tiễn; nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các quận, huyện phối hp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Nhiệm vụ chung

1. Quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của Ngành giáo dục:

– Học để làm người công dân Việt Nam tốt, có khả năng hội nhập quốc tế.

– Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm; để biết xây dựng gia đình hạnh phúc.

– Học để có nghề hiệu quả, nuôi mình và gia đình.

– Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.

2. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2015-2020; cương quyết khắc phục những hạn chế; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sng cho học sinh; nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học – công nghệ.

3. Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tích cực đổi mới, nâng cao chất lưng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ.

4. Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp Một; tiếp tục đổi mới kiểm tra – đánh giá; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

5. Giáo dục thường xuyên: Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động không đúng quy định; tiếp tục thực hiện các công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Nhi
m v cthể

2.1. Sở Gi
áo dục và Đào tạo

– Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcLuật Giáo dục (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua; tích cực rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lp, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường; chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; đột phá trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

– Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

– Chủ động phối hp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng kết việc thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của y ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020. Tích cực phối hợp rà soát tiến độ xây trường; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến cuối năm 2020, có 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi (kcả người dân không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3); đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lp.

– Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nâng cao đạo đức nhà giáo; quan tâm và tham mưu các chế độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, nhất là tập huấn đội ngũ chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện tốt, hiệu quả việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về “Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý”.

– Tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông; đặc biệt là về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp dạy – học, kiểm tra – đánh giá theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng dạy – học Ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) và Tin học, các mô hình “Trường học thông minh”, tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế, thích ứng tốt với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy – học, quản lý giáo dục; xây dựng kho tài nguyên học liệu mở, hình thành mạng xã hội học tập trực tuyến, chia sẻ nguồn tư liệu học tập, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của học sinh và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

– Đẩy mạnh hoạt động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, chương trình kích cầu đầu tư cho giáo dục, huy động mọi nguồn lực và tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

– Tiếp tục triển khai mạnh, hiệu quả các mô hình, giải pháp đổi mới của Ngành: mô hình Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, Chương trình “Dạy Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”, Chương trình Tiếng Anh tăng cường, Đán 404 và các chính sách hỗ trợ ngành học mầm non của thành phố, Mô hình “Trường học không dùng tiền mặt”,…

– Đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Tích cực phối hp thực hiện các kỳ khảo sát độc lập, các chuẩn kiểm định quốc tế.

– Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, tinh thần yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc và ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.

– Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công giáo dục.

– Đẩy mnh công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục – đào tạo; tăng cường truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.

2.2. Các sở, ban, ngành Thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trên và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt công tác giao biên chế cho ngành, công tác quy hoạch cán bộ quản lý, thuyên chuyển, tuyển dụng, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học.

– Giao Công an thành phố phối hợp với các địa phương tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường.

– Giao Sở Y tế, Ban An toàn thực phẩm thành phố phối hp thực hiện công tác y tế học đường; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

– Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ những chủ trương, định hướng đổi mới của ngành.

– Giao Sở Tài chính phối hp, đảm bảo nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục nhm đảm bảo các hoạt động; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện tốt, đúng quy định việc vận động xã hội hóa.

– Giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hp giải quyết quỹ đất giáo dục và các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường lp.

– Tăng cường các giải pháp về chính sách xã hội nhằm đảm bảo 100% học sinh thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đến trường; chăm lo đời sng vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

2.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

– Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch dành quỹ đất cho giáo dục và đào tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho học sinh Thành phố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.

– Chỉ đạo quyết liệt, phối hp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.

– Thực hiện tốt và kịp thời công tác tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục và đào tạo phục vụ cho ngày tựu trường, tổ chức dạy và học.

– Chỉ đạo và tích cực phối hợp chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông; đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

y ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, y ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phtriển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị các Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể Thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện thuận li để Ngành Giáo dục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Thường trực Thành
y;
– Thường trực HĐND TP;
– TT

UB: CT, các PCT;
– Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
– Các Ban HĐND Thành phố;
– Ủy ban MTTQVN Thành phố;
– Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố;
– Hội Khuyến học Thành phố;
– UBND các quận, huyện;
– VP


UB: CPVP;
– Các Phòng NCTH, TCCB;
– Lưu: VT, (VX-VN).KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

 

Văn bản đang xem

Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại Tp.HCM

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 08/CT-UBND

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top