Chỉ thị 14/CT-TTg chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 14/CT-TTg

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – H

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 14/CT-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

Về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

_____________

 

Để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 Quyết định công nhận 217 xã là xã ATK cách mạng và 05 vùng là Vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự kiến trong thời gian tới, cả nước sẽ gần 420 xã ATK sẽ được công nhận là xã ATK cách mạng.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tình hình kinh tế – xã hội các xã ATK nói riêng và của vùng ATK nói chung trong cả nước đã có nhiều bước phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân dần được cải thiện về vật chất, tinh thần làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong số 217 xã được công nhận là xã ATK cách mạng đã có hơn 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung ở các tỉnh các vùng như Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre…, tuy nhiên đa số các xã ATK, vùng ATK trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các địa phương còn gặp nhiều hạn chế, bất cập như có nhiều nhóm chính sách trong các giai đoạn khác nhau; nhiều xã mới được công nhận chưa được hưởng chính sách của Nhà nước.

Để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

– Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

– Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách: (i) Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK; (ii) Chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành).

– Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu bổ sung chính sách mới:

– Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành).

– Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng.

b) Tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

c) Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng.

3. Giải pháp thực hiện

– Tiếp tục xem xét, công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng.

– Triển khai đồng bộ các chính sách mới, hoàn thiện các chính sách đang triển khai phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng ưu tiên cho các xã ATK cách mạng là địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế – xã hội, đồng thời có công với cách mạng.

– Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm ATK; bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng như hang động, hầm hào, công sự, trạm kỹ thuật, xưởng công binh; phục dựng các di tích lịch sử của quân đội nhân dân, các bộ ngành Trung ương tại các căn cứ ATK cách mạng nhằm thu hút phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương của chiến khu ATK cách mạng.

– Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa cho các xã ATK cách mạng nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng ATK cách mạng.

– Kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương có xã ATK cách mạng.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng.

– Phân công các bộ, ngành trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Là đầu mối chủ trì việc theo dõi, đánh giá chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các địa phương có xã ATK, vùng ATK cách mạng.

b) Bộ Tài chính:

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc kịp thời bổ sung vốn sự nghiệp theo các chính sách mà đối tượng là xã ATK cách mạng được hưởng cho các địa phương có các xã ATK cách mạng.

– Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng.

c) Bộ Y tế:

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng.

– Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở các xã ATK, vùng ATK cách mạng; mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh, đảm bảo nhân lực y tế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh viện tuyến huyện, các trạm y tế tuyến xã trong vùng ATK cách mạng.

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK cách mạng, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ mai sau, đồng thời nhằm thu hút phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên về lịch sử hình thành, truyền thống cách mạng của chiến khu ATK cách mạng; chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo tích cực tổ chức thăm quan, tìm hiểu về cội nguồn tại các chiến khu ATK cách mạng nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử cách mạng đồng thời tạo điều kiện cho các vùng ATK cách mạng phát triển du lịch về cội nguồn.

e) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc tiếp tục rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã ATK cách mạng được hưởng chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tạo điều kiện tăng nguồn thu từ du lịch.

g) Ủy ban Dân tộc: Chủ trì rà soát, kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK mới được công nhận vào đối tượng đầu tư của Chương trình 135 theo quy định hiện hành.

h) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn các địa phương ưu tiên nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm đưa các xã ATK cách mạng đạt chuẩn nông thôn mới.

i) Bộ Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bảo đảm kịp thời, chính xác.

k) Bộ Quốc phòng: Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng, phục dựng các di tích lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các căn cứ ATK cách mạng.

l) Ủy ban nhân dân các cấp:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

– Quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế – xã hội, du lịch nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ATK cách mạng.

 – Chủ  động cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

– Tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

– Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK cách mạng.

m) Các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương: Quan tâm chăm lo đến chính sách hỗ trợ cho các xã ATK, vùng ATK cách mạng; quan tâm kêu gọi đầu tư, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã ATK, vùng ATK cách mạng; phối hợp với các địa phương trùng tu các di tịch lích sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã ATK, vùng ATK cách mạng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, trong đó có các chiến khu ATK cách mạng nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến truyền thống hào hùng của chiến khu ATK cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng kết, đánh giá và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Văn phòng Trung ương;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, QHĐP (3). Thg

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản đang xem

Chỉ thị 14/CT-TTg chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 14/CT-TTg

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – H