Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số:
26/CT-TTg

CỘNG H

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số:
26/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

_______________

 

Thực hiện Luật Giáo dục năm
2019,
Luật sửa đổi, bổ
sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học năm
2018,
Luật Giáo dục nghề nghiệp năm
2014,
lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhất là ứng phó với tác động của dịch
COVID-19,
Kỳ
thi
tốt nghiệp
trung
học phổ thông năm
2020
(gọi tắt là Kỳ
thi)
để xét công nhận tốt nghiệp
trung
học phổ thông,
cung
cấp thông
tin tin
cậy phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một
trong
các căn cứ tuyển
sinh
đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển
sinh).

Để Kỳ
thi
và tuyển
sinh
năm
2020
được triển
khai
nghiêm túc,
trung
thực, công bằng,
an
toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất
cho
thí
sinh trong
điều kiện còn
nguy
cơ của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ
quan ngang
bộ, cơ
quan
thuộc Chính phủ, Ủy
ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung
ương (gọi tắt là Ủy
ban
nhân dân cấp tỉnh) tập
trung
thực hiện những công việc trọng tâm
sau
đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm
chung
về Kỳ
thi
và những nhiệm vụ cụ thể
sau:

a) Ban
hành các văn bản chỉ đạo,
quy
chế, hướng dẫn và triển
khai
kế hoạch tổ chức Kỳ
thi
và tuyển
sinh;
chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát
sinh;

b) Ra
đề
thi
đáp ứng yêu cầu của Kỳ
thi;

c) Cung
cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các
quy
định, thông
tin
cần thiết về Kỳ
thi
và công tác tuyển
sinh;
giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí
sinh
và người dân về những nội
dung
liên
quan
đến Kỳ
thi
và tuyển
sinh;

d) Xây dựng hệ thống phần mềm dùng
chung
bảo đảm thống nhất, thuận lợi
trong
quá trình tổ chức
thi
ở các địa phương; xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm
an
toàn,
trung
thực, khách
quan
của Kỳ
thi;
đặc biệt là phần mềm và
quy
trình chấm
thi
trắc nghiệm bằng máy tính, bảo đảm tuyệt đối
an
toàn;

đ) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển
sinh theo tinh
thần tự chủ và trách nhiệm giải trình; phân tích dữ liệu quốc
gia
về kết quả
thi
và kết quả học tập của học
sinh
toàn quốc;

e) Tổ chức công tác
thanh tra,
kiểm
tra
tất cả các khâu của Kỳ
thi
để bảo đảm
an
toàn, nghiêm túc,
trung
thực, khách
quan;
ngăn chặn
gian
lận, tiêu cực,
vi
phạm
quy
chế.

2. Ủy
ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung
ương, trực tiếp là Chủ tịch Ủy
ban
nhân dân tỉnh, thành phố:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ
thi
trên địa bàn
bao
gồm: đăng ký dự
thi, in sao
đề
thi, coi thi,
chấm
thi
(riêng bài
thi
trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng
chung
của Bộ Giáo dục và Đào tạo),
thanh tra,
kiểm
tra,
công bố kết quả
thi
và phúc khảo bài
thi;
phân tích dữ liệu về kết quả
thi
và kết quả học tập của học
sinh
của địa phương; xét công nhận tốt nghiệp
trung
học phổ thông, bảo đảm
an
toàn, nghiêm túc, chất lượng;

b) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất,
trang
thiết bị để tổ chức Kỳ
thi
tại địa phương; bố trí
kinh
phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ
thi;
bảo đảm các
quy
định phòng dịch, vệ
sinh, an
toàn thực phẩm,
an ninh,
trật tự;

c) Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ
cho
thí
sinh
và người thân ở tất cả các Điểm
thi;
tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí
sinh

con em
dân tộc thiểu số,
gia
đình chính sách, học
sinh
khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng
xa
và thí
sinh
cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên
tai tham
dự Kỳ
thi;
không để thí
sinh
nào phải bỏ
thi
vì gặp khó khăn về điều kiện
kinh
tế
hay
đi lại;

d) Tổ chức
thanh tra,
kiểm
tra
công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ
thi theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tuyệt đối
an
toàn,
trung
thực, không để xảy
ra sai
sót, tiêu cực,
vi
phạm
quy
chế.

3. Thanh tra
Chính phủ: Cử người
tham gia Ban
Chỉ đạo cấp quốc
gia
và chỉ đạo
Thanh tra
địa phương cử người
tham gia Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn
thanh tra,
kiểm
tra
Kỳ
thi
của địa phương.

4. Bộ Thông
tin
và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ
quan
truyền thông, báo chí thông
tin
kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ
thi
và công tác tuyển
sinh;
chỉ đạo Tổng công
ty
Bưu điện Việt
Nam,
các
doanh
nghiệp viễn thông, công nghệ thông
tin
bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông tạo thuận lợi
cho
việc công bố kết quả
thi,
điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí
sinh.

5. Bộ Công
an:
Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công
an
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung
ương triển
khai
các biện pháp bảo đảm
an ninh, an
toàn
cho
Kỳ
thi,
đặc biệt là công tác bảo mật đề
thi,
vận chuyển bài
thi, coi thi,
chấm
thi.

6. Bộ
Giao
thông vận tải: Chỉ đạo các cơ
quan
trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề
thi,
bài
thi
nhất là vận chuyển bằng đường hàng không được thuận tiện,
an
toàn; bảo đảm
an
toàn
giao
thông, không để xảy
ra
ách tắc
giao
thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ
thi.

7. Ban
Chỉ đạo
Trung
ương về phòng, chống thiên
tai:
Chỉ đạo các ngành hữu
quan
phối hợp với Ủy
ban
nhân dân cấp tỉnh xây dựng phương án phòng chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên
tai,
bảo đảm
an
toàn
cho
Kỳ
thi.

8. Bộ
Y
tế: Chỉ đạo các cơ sở
y
tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch
COVID-19
và các loại dịch bệnh khác, hỗ trợ bảo đảm vệ
sinh an
toàn thực phẩm.

9. Bộ Công Thương: Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt
Nam cung
cấp điện ổn định
cho
địa điểm
ra
đề
thi, in sao
đề
thi, coi thi
và chấm
thi.

10. Bộ
Lao
động

Thương
binh
và Xã hội:
Ban
hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển
khai
kế hoạch tuyển
sinh
các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển
sinh;
tổ chức tốt việc
thanh tra,
kiểm
tra;
truyền thông đầy đủ, kịp thời về công tác tuyển
sinh
giáo dục nghề nghiệp.

11. Các bộ, cơ
quan ngang
bộ, cơ
quan
thuộc Chính phủ liên
quan theo
chức năng nhiệm vụ được
giao,
có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động
tham gia
cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy
ban
nhân dân cấp tỉnh triển
khai
tổ chức Kỳ
thi;
thực hiện tốt những nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị
trong
kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ
thi.

12. Đề nghị
Ban
Chấp hành
Trung
ương Đoàn
Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí
Minh
chỉ đạo các cấp bộ Đoàn địa phương
tham gia
công tác bảo đảm trật tự,
an
toàn
cho
Kỳ
thi theo
chỉ đạo
chung
của Ủy
ban
nhân dân cấp tỉnh.

13. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công bố công
khai
Đề án, phương thức tuyển
sinh
trước
khi
thí
sinh
đăng ký dự Kỳ
thi;
chấp hành sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều động cán bộ, giảng viên đại học
tham gia
công tác
thanh tra,
kiểm
tra
Kỳ
thi
tại các địa phương; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển
sinh
năm
2020
công bằng,
minh
bạch.

14.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang
bộ, Thủ trưởng cơ
quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung
ương, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên
quan
chịu trách nhiệm
thi
hành Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

– Ban
Bí thư
Trung
ương Đảng;


Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


Các bộ, cơ
quan ngang
bộ, cơ
quan
thuộc Chính phủ;


HĐND,
UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung
ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số:
26/CT-TTg

CỘNG H

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top