Chỉ thị 28/CT-TTg triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 28/CT-TTg

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 28/CT-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

                                                                        

CHỈ THỊ

Về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

____________________

 

Qua 25 năm xây dựng và thực hiện chương trình “Một triệu tấn đường”, ngành mía đường Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo việc làm cho hơn 35 vạn hộ nông dân, chủ động được nguồn đường sản xuất trong nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Trong những năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế để ngành mía đường phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo (Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 07 tháng 6 năm 2018) về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường. Sau 2 năm thực hiện, dù đã nhiều cố gắng, ngành mía đường vẫn còn đối diện với những thách thức, cụ thể: (i) Tổ chức sản xuất trong nước chưa theo kịp yêu cầu của thị trường, giá thành sản xuất đường cao nên khó cạnh tranh với các nước trong khu vực, nhất là khi giá đường xuống thấp, nhiều nhà máy không đảm bảo được giá mua mía hợp lý cho nông dân; (ii) Việc cơ cấu lại các nhà máy đường còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất chưa đạt hiệu quả; (iii) Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn gia tăng, diện tích trồng mía bị thu hẹp; (iv) Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho tiêu thụ đường mía sản xuất trong nước.

Trong thời gian tới, quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành mía đường là chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế một cách bình đẳng với tinh thần độc lập, tự cường; chấp nhận chuyển đổi một số vùng sản xuất mía không hiệu quả và cơ cấu lại các nhà máy đường thua lỗ, yếu kém theo quy luật kinh tế thị trường; hình thành vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy sản xuất đường đảm bảo hoạt động hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngành mía đường cần tận dụng triệt để các lợi thế để phát huy năng lực, như: (i) Các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và bà con nông dân luôn quyết tâm giữ ổn định và phát triển mía đường; (ii) Nhiều vùng có lợi thế đối với cây mía còn nhiều dư địa để tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả trồng mía, giảm giá thành sản xuất đường;
(iii) Nhu
cầu tiêu thụ đường trên thế giới dự báo vẫn còn tăng lên;
(iv)
Sản xuất điện, phân bón,
ethanol,
thức ăn chăn nuôi từ các phụ phẩm mía đường còn nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, ngành mía đường cần nhìn nhận thẳng thắn, phân tích thấu đáo các thách thức, yêu cầu đang đặt
ra
để có các giải pháp phù hợp nhằm cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất,
kinh doanh;
tập
trung
cải thiện năng suất, chất lượng mía nguyên liệu; nâng
cao
năng lực chế biến và khả năng cạnh
tranh
của các nhà máy sản xuất đường; phát triển ngành mía đường phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế
trong
tình hình mới.

Với
quan
điểm chỉ đạo trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương, Hiệp hội Mía đường Việt
Nam
và các
doanh
nghiệp mía đường tập
trung
triển
khai
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm
sau
đây:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

a) Khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp trên cơ sở Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.

b) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho công tác nghiên cứu giống mía mới và hỗ trợ triển khai dự án giống mía ba cấp ở vùng sản xuất mía trọng điểm; đẩy mạnh cơ giới hóa, thủy lợi hóa những vùng mía tập trung; nghiên cứu sản xuất, chế biến để đa dạng hóa các sản phẩm từ cây mía và từ phế phụ phẩm trong sản xuất đường.

c) Phối hợp với các địa phương và nhà máy đường xây dựng các mô hình cánh đồng mía lớn được cơ giới hóa đồng bộ tại các vùng trồng mía tập trung gắn với phát triển hợp tác xã nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

d) Rà soát, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về: (i) Sử dụng các chất bảo vệ thực vật trong sản xuất mía; (ii) Chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm trong sản xuất mía, đường và quản lý đường nhập khẩu; (iii) Nghiên cứu áp dụng biện pháp thanh, kiểm tra sản xuất đường tại nước xuất khẩu theo thông lệ quốc tế. Rà soát Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mía nguyên liệu nhằm đảm bảo tính minh bạch về chữ đường, giá mía trong quan hệ mua bán mía nguyên liệu giữa doanh nghiệp và nông dân.

đ) Nghiên cứu đề xuất bổ sung cây mía vào nhóm cây trồng thuộc đối tượng hỗ trợ bảo hiểm khi xảy ra thiên tai gây ảnh hưởng đến người nông dân trồng mía theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Chủ động theo dõi, kịp thời đề xuất việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế.

b) Hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất trên cơ sở thông
tin do
các cơ
quan
chức năng
cung
cấp để sẵn sàng hỗ trợ các
doanh
nghiệp
trong
việc tư vấn, chuẩn bị hồ sơ phòng vệ thương mại.

c) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý liên
quan
đến hoạt động
kinh doanh
xuất nhập khẩu sản phẩm đường phù hợp với tình hình mới.

d) Phối hợp với các cơ
quan
liên
quan
trình Chính phủ
xem
xét, sớm
ban
hành Nghị định
thay
thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày
15
tháng
11
năm
2013
của Chính phủ
quy
định xử phạt
vi
phạm hành chính
trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày
19
tháng
11
năm
2015
của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung
một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP,
trong
đó nghiên cứu đề xuất nâng mức phạt tiền có tính răn đe
cao
và hình thức phạt bổ
sung
đối với các trường hợp vận chuyển mặt hàng đường nhập lậu.

đ) Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm
tra,
ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành
vi
buôn lậu,
gian
lận thương mại và các hành
vi
tiếp
tay
buôn lậu đối với hoạt động sản xuất,
kinh doanh
đường và chất tạo ngọt.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam:

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên dành nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi
trong
tiếp cận tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh
mía đường;
xem
xét thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho
khách hàng
theo quy
định hiện hành.

4. Bộ Tài chính:

a) Định kỳ hàng quý và đột xuất
khi
có yêu cầu
cung
cấp
cho
Bộ Công Thương số liệu xuất nhập khẩu các sản phẩm đường để kịp thời phục vụ công tác quản lý.

b) Chủ trì, chỉ đạo lực lượng Hải
quan
phối hợp với các Bộ, cơ
quan
liên
quan
và các địa phương triển
khai
đồng bộ các giải pháp để phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm hành
vi
buôn bán, vận chuyển trái phép,
gian
lận thương mại mặt hàng đường, quản lý chặt hình thức nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và xuất xứ nguồn gốc hàng hóa nhằm ổn định, phát triển lành mạnh thị trường đường
trong
nước.

c) Chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ
Y
tế, Hiệp hội mía đường Việt
Nam,
Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt
Nam
và các cơ
quan
có liên
quan xem
xét, nghiên cứu việc áp dụng chính sách thuế
theo
lộ trình phù hợp đối với đồ uống có chứa các loại đường có hại
cho
sức khỏe.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên
quan
nghiên cứu
xem
xét sự cần thiết, tính khả
thi
của việc bổ
sung
hoạt động
kinh doanh sang
chiết, phối trộn đóng gói mặt hàng đường vào
danh
mục ngành nghề đầu tư
kinh doanh
có điều kiện tại các văn bản có liên
quan.

6. Ban
Chỉ đạo Quốc
gia
chống buôn lậu,
gian
lận thương mại và hàng giả
(Ban
Chỉ đạo
389)
tăng cường chống buôn lậu, chống hàng giả,
gian
lận thương mại quyết liệt hơn; xử lý nghiêm cán bộ liên
quan
đến bảo kê nhập khẩu đường trái phép.

7. Các bộ, ngành có liên
quan theo
chức năng, nhiệm vụ được
giao
chủ động phối hợp để triển
khai
thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngành mía đường phát triển bền vững
trong
hội nhập
kinh
tế quốc tế.

8. Ủy
ban
Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung
ương:

a) Rà soát, xây dựng vùng sản xuất mía đường tập
trung,
có chính sách khuyến khích áp dụng cơ giới hóa, cải thiện giống mía và
quy
trình
canh
tác nhằm nâng
cao
năng suất, chất lượng, giảm giá thành mía ở những vùng có lợi thế; hướng dẫn hỗ trợ nông dân trồng mía chuyển đổi
sang
cây trồng khác tại những vùng trồng mía không đạt hiệu quả.

b) Xây dựng và triển
khai
kế hoạch cụ thể để phát triển mạnh các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất mía liên kết với nhà máy đường; đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển mô hình khuyến nông, xây dựng cánh đồng lớn gắn với thực hiện cơ giới hóa đồng bộ
trong
sản xuất mía; có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng
tranh mua, tranh
bán,
vi
phạm hợp đồng liên kết
trong
sản xuất, tiêu thụ mía.

c) Ưu tiên nguồn vốn của địa phương để hỗ trợ phát triển cơ giới hóa, nâng
cao
năng suất, chất lượng, hoàn thiện tổ chức sản xuất mía và chuỗi sản xuất đường.

9. Hiệp hội Mía đường Việt
Nam
và các
doanh
nghiệp mía đường:

a) Chủ động xây dựng Đề án Cơ cấu lại các
doanh
nghiệp mía đường
theo
hướng đẩy mạnh áp dụng
khoa
học công nghệ và tập
trung
đầu tư nâng
cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh
tranh,
phù hợp với bối cảnh hội nhập
kinh
tế quốc tế.

b) Theo
dõi
thu
thập thông
tin
tình hình sản xuất,
kinh doanh
đường
trong
nước để đề xuất, phối hợp với Bộ Công Thương
trong
việc
xem
xét điều
tra
áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường
theo quy
định của pháp luật Việt
Nam
và phù hợp với thông lệ quốc tế.

c) Chủ động phối hợp với các cơ
quan
quản lý nhà nước tại địa phương
trong
việc hỗ trợ liên kết giữa nông dân và
doanh
nghiệp; xây dựng và hoàn thiện
quy
trình kỹ thuật
canh
tác mía phù hợp tới hộ nông dân, hợp tác xã nhằm nâng
cao
năng suất, chất lượng và hạ giá thành mía nguyên liệu.

d) Phối hợp với cơ
quan
quản lý nhà nước
trong
việc triển
khai
thực hiện
Quy
chuẩn kỹ thuật quốc
gia
về chất lượng mía nguyên liệu;
minh
bạch về chữ đường, giá mía nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trồng mía,
duy
trì nguồn nguyên liệu ổn định.

đ) Tập
trung
đầu tư nâng cấp công nghệ tiên tiến
trong
sản xuất đường, sản phẩm cạnh đường và sau đường; xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc để giúp ngăn chặn hành vi buôn lậu đường.

10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị này./.

                       

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

– Ban Chỉ đạo 389;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

– Hiệp hội Mía đường Việt Nam;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, NN (2)

KT. THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Văn bản đang xem

Chỉ thị 28/CT-TTg triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 28/CT-TTg