Có thể dùng mẫu biên bản rút vốn góp nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư. Trong nội dung mẫu có nêu rõ nội dung rút vốn, thời gian địa điểm lập biên bản… Cụ thể thế nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là gì?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư. Trong nội dung mẫu có nêu rõ nội dung rút vốn, thời gian địa điểm lập biên bản… Cụ thể thế nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư có thể là tiền và các tài sản khác được dùng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong vốn đầu tư có cả phần vốn góp, vốn huy động hoặc vốn vay.

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư và được lập ra trong cuộc họp về việc thành viên một hoặc một số thành viên của Công ty có nhu cầu rút vốn khỏi dự án kinh doanh.

Biên bản rút vốn được lập trước sự chứng kiến cũng như xác nhận của tất cả những thành viên tham gia.

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được soạn thảo khi nào?

Nếu thành viên góp vốn của Công ty có nhu cầu rút vốn sẽ soạn thảo mẫu biên bản rút vốn đầu tư. Đề nghị này sẽ được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng thành viên để xin ý kiến có thông qua hay không?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể các trường hợp được rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2020 nghĩa vụ của thành viên quy định:

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại Điều 52,53, 54, 68 của Luật này

Như vậy, thành viên Hội đồng thành viên có thể rút vốn ra khỏi công ty dưới các hình thức như sau:

– Yêu cầu công ty mua lại vốn góp

– Chuyển nhượng vốn góp

– Rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định

– Được công ty hoàn trả vốn theo điều kiện quy định

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư mới nhất

CÔNG TY …….

Số : …/….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Hôm nay , vào hồi …. giờ … ngày …. tháng …. năm …. tại Công ty …

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …….. cấp ngày ……

Địa chỉ trụ sở chính ……

Nội dung biên bản

Hội đồng thành viên tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên rút vốn ………

Tổng số thành viên trong Công ty là … thành viên

Số thành viên được thông báo tham gia cuộc họp là … thành viên

Số thành viên dự họp là … thành viên , chiếm … % số vốn có quyền biểu quyết

Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu …. Số vốn có quyền biểu quyết.

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu …. Số vốn có quyền biểu quyết.

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu …. Số vốn có quyền biểu quyết.

Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : …Chức vụ….

Thư ký: …Chức vụ:…

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông / bà

Giới tính….Quốc tịch: …

Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số:…… ngày cấp…Nơi cấp …

Hộ khẩu thường trú: …

Rút vốn góp là …chiếm ….. % số vốn

Biểu quyết

Số phiếu tán thành:…% số phiếu

Số phiếu không tán thành:…% số phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

 

Mẫu 2

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP …

 

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN RÚT VỐN CỔ ĐÔNG

(Vv rút vốn cổ đông )

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ … (tên doanh nghiệp );

Căn cứ tình trạng hoạt động của … (tên doanh nghiệp )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …..

Trụ sở chính  tại: …………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kinh doanh số: …………….

Do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư: …………….. cấp ngày: ………………

Chúng tôi gồm có: ………………………………………………………………………….

Chủ tọa cuộc họp: Ông (bà ): ………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà ): ……………………………………………………………….

Thành phần tham dự:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Nội dung công việc:

Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số thành viên tham dự: ……………….. chiếm ………………% số vốn có quyền biểu quyết.

Căn cứ số thành viên tham dự và điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ công ty … cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên:

STT

Tên thành viên

Số lượng cổ phần

1

Nguyễn Văn A

32.000.000

2

Lê Thị ….

3

4

Tiến hành rút vốn cổ đông:

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, chủ tọa cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông báo biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông (bà ): …………………………………………………………………..

Giới tính: ……………… Quốc tịch: ………………….. Sinh ngày:……………………..

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Rút vốn cổ đông từ ngày: …. Tháng … năm ….

Cam kết:

Doanh nghiệp, cổ đông cam kết thực hiện đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà nước.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung này.

 

NGƯỜI LẬP

(ký và ghi rõ họ tên )

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/CTY

 

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

 

Trên đây là mẫu biên bản rút vốn góp. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư. Trong nội dung mẫu có nêu rõ nội dung rút vốn, thời gian địa điểm lập biên bản… Cụ thể thế nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là gì?