Công điện 04/CĐ-LĐTBXH thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020

BỘ LAO ĐỘNG –

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

______

Số: 04/CĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

                                                                    

CÔNG ĐIỆN

Về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Qua theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các địa phương trong thời gian qua, về cơ bản các địa phương đã có sự chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chi trả cho các đối tượng. Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương và phản ánh của người dân, vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn lúng túng, chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; quá trình rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp[1]
chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ dẫn đến một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận được đúng chính sách hỗ trợ.


Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

– Tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt thực hiện tuyên truyền đến các cấp xã, phường, thị trấn, thôn, sóc, bản và đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

– Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.


Chỉ đạo thực hiện tốt công tác
chi
trả
cho
các đối tượng, đẩy mạnh việc
chi
trả trực tiếp
qua
tài khoản ngân hàng của người dân và người
lao
động. Đối với các địa phương đang thực hiện
chi
trả
qua
hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển
khai theo quy
định.


Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ
quan
liên
quan
tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân,
doanh
nghiệp để giải quyết các vấn đề phát
sinh theo
thẩm quyền; xử lý nghiêm những trường hợp
vi
phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài.


Tổng hợp kết quả triển
khai
thực hiện ở địa phương hằng ngày, báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hằng tháng; thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)

– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);

– BCĐ Quốc gia PC dịch COVID-19;

– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW (để thực hiện);

– Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

– Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

 

 

[1] Cụm từ “trợ cấp thấp nghiệp” trong văn bản gốc có thể là trợ cấp thất nghiệp“;

Khách hàng tham khảo, cân nhắc khi xem nội dung này (Luật Việt Nam)

 

Văn bản đang xem

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ LAO ĐỘNG –