Công điện 05/CĐ-LĐTBXH 2021 hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch COVID-19

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 05/CĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 05/CĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo đặc thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ; đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là cơ sở); có biện pháp phòng, dịch an toàn đối với khách đến thăm; không tiếp nhận đối tượng mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở này. Trường hợp để lây nhiễm trong cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và báo cáo Chính phủ việc thực hiện qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

– BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

– Văn phòng Chính phủ;

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;

– Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

– Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;

– Lưu: VT, TH.(HĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thanh

 

Văn bản đang xem

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH 2021 hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch COVID-19

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 05/CĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM