Công điện 06/CĐ-UBND Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi trong Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________

Số: 
0

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


__________

Số: 
06
/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ: Điện

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

Các Sở, ban, ngành Thành phố;

UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. Treo cờ rủ:

– Các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14/8/2020 và ngày 15/8/2020).

– Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phố trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14/8/2020 và ngày 15/8/2020)./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Đ/c Bí thư Thành ủy;

– BTC TW, VP TW Đảng, VP CTN, VPCP;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thường trực Thành ủy;

Chủ tịch UBND Thành phố;

Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

– Đài PT&TH Hà Nội;

Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, Cổng GTĐT TP;

VPUB: CVP, các PCVP các đơn vị thuộc VP;

– Lưu: VT, KGVXThanh

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

 

Văn bản đang xem

Công điện 06/CĐ-UBND Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi trong Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________

Số: 
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top