Công văn 10829/VPCP-KSTT thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 10829/VPCP-KSTT
V/v

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——-

Số: 10829/VPCP-KSTT

V/v: Thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương đã chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp về Văn phòng Bộ, cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kiện toàn đội ngũ những người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên cả nước.

Đtạo thuận lợi trong việc theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị làm công tác này tại các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin liên hệ của lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ công tác tại bộ phận một cửa (theo mẫu tổng hợp gửi kèm theo), gửi Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 17 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp chung (bản điện tử gửi vào địa chỉ hộp thư: phanvananh@thutuchanhchinh.vn)./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– VPCP: BTCN (để báo cáo);
– Lưu: VT, KSTT (2).Va

90

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngô Hải Phan

 

Danh sách lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác kiểm soát TTHC, cán bộ công tác tại bộ phận một cửa và cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương

STT

Họ và tên

Nam /Nữ

Năm sinh

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách (Họ tên, chức vụ, số điện thoại)

Ghi chú

Số điện thoại cđịnh

Số điện thoại di động

Địa chỉ email

 

 

Tên cơ quan/địa phương

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 10829/VPCP-KSTT thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 10829/VPCP-KSTT
V/v