Công văn 1086/UBDT-VP báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị

ỦY BAN DÂN TỘC
________

Số: 1086/UBDT-VP
V/v: Báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các v

ỦY BAN DÂN TỘC

________

Số: 1086/UBDT-VP
V/v: Báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc

 

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Văn phòng Ủy ban tổng hợp kết quả giải quyết đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 và đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị báo cáo tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu:

1. Về báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị tại giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020:

a) Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo:

– Kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy về việc: Kiện toàn 01 Phó Chánh Văn phòng và bổ sung 01 công chức cho Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

– Kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của Vụ Địa phương II:

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các Vụ Địa phương: I, II, III sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

+ Kiện toàn Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Vụ Địa phương II.

– Kết quả giải quyết kiến nghị của Trung tâm thông tin: Có văn bản hướng dẫn Trung tâm thông tin về việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng Tích hợp hệ thống và phòng ứng dụng cơ sở dữ liệu theo công văn của đơn vị đã gửi Vụ.

– Kết quả tham mưu giải quyết kiến nghị của Văn phòng Ủy ban:

+ Kiện toàn 01 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban.

+ Vụ TCCB phối hợp với văn phòng thông báo nhu cầu tiếp nhận 02-03 công chức làm việc tại Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

b) Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo:

– Kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của Vụ Địa phương II:

+ Bổ sung kinh phí chính trị phí 6 tháng cuối năm 2020, với số tiền là: 250.000.000 đong.

+ Xem xét chủ trương đầu tư, cải tạo, sửa chữa trụ sở Cơ quan Vụ Địa phương II, thực hiện trong năm 2021-2022.

– Kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của Trung tâm thông tin: Thẩm định các dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các văn bản Trung tâm đã gửi trong tháng 5, 6 để Trung tâm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ kế hoạch lãnh đạo Ủy ban giao tại Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 31/01/2020; bổ sung kinh phí trả lương cho viên chức mới tiếp nhận từ tháng 8/2020 và kinh phí cử viên chức đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư, kỹ sư chính.

c) Văn phòng Ủy ban báo cáo:

– Kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của Vụ Địa phương II:

+ Có văn bản thông báo đến các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan việc Ủy ban Dân tộc tiếp nhận nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ để phối hợp thực hiện.

+ Nâng thêm dung lượng đường truyền internet (hiện tại đang sử dụng gói 20 Mbps, đề nghị nâng lên thành 45 Mbps) và lắp đường truyền internet tại phòng tiếp công dân của Vụ.

2. Các vụ, đơn vị gửi đề xuất và kiến nghị (nếu có) bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.

Văn bản của các vụ, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban qua hộp thư điện tử: vanphonguyban@cema.gov.vn trước 12h00 ngày 27/8/2020 để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp.

Yêu cầu các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c);
– Lãnh đạo Văn phòng UB;
– Cổng TTĐT UBDT;
– Lưu: VT, HCTK.


TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lò Quang Tú

 

Văn bản đang xem

Công văn 1086/UBDT-VP báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN DÂN TỘC
________

Số: 1086/UBDT-VP
V/v: Báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các v