Công văn 1159/UBDT-HVDT Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

Số: 1159/UBDT-HVDT
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡn

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

Số: 1159/UBDT-HVDT

V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì phối hp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện Đ án.

Ngày 17/5/2019 Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 490/UBDT-HVDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ngành và địa phương. Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã nhận được 02 bộ, ngành và 17 địa phương triển khai gửi kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg (có phụ lục 01 kèm theo). Còn 23 bộ, ngành và 35 địa phương chưa gửi kế hoạch theo thời hạn (có phụ lục 02 kèm theo)

Ủy ban Dân tộc đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đán: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/11/2019 để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– BT, CNUBDT (để b/c);
– Cổng TTĐT của Ủy ban Dân tộc;
– Lưu: VT, TCCB, HVDT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

 

PHỤ LỤC 01

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ GỬI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2018-2025”

(Kèm theo Công văn số 1159/UBDT-HVDT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của y ban Dân tộc).

 

STT

Danh mục

Ghi chú

I

Danh mục các bộ, ngành

 

1

Bộ Quốc phòng

 

2

Bộ Tài chính

 

II

Danh mc các tỉnh

 

1

An Giang

 

2

Bắc Kạn

 

3

Bình Định

 

4

Bình Thuận

 

5

Cà Mau

 

6

Cao Bằng

 

7

Đắk Lắk

 

8

Điện Biên

 

9

Hậu Giang

 

10

Kiên Giang

 

11

Long An

 

12

Ninh Thuận

 

13

Quảng Bình

 

14

Quảng Nam

 

15

Quảng Trị

 

16

Thanh Hóa

 

17

Vĩnh Long

 

 

PHỤ LỤC 02

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA GỬI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2018-2025”

(Kèm theo Công văn số 1159/UBDT-HVDT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc).

STT

Danh mục

Ghi chú

I

Danh mục các bộ, ngành

 

1

Bộ Công an

 

2

Bộ Ngoại giao

 

3

Bộ Tư pháp

 

4

Bộ Công thương

 

5

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

6

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

7

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

8

Bộ Nông nghiệp và phát trin nông thôn

 

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

10

Bộ Nội vụ

 

11

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

12

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

14

Bộ Y tế

 

15

Bộ Giao thông vận tải

 

16

Văn phòng Chính phủ

 

17

Thanh tra Chính phủ

 

18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

.

19

Đài truyền hình Việt Nam

 

20

Đài tiếng nói Việt Nam

 

21

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 

22

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hi Việt Nam

 

23

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

II

Danh mc các tỉnh

 

1

Bc Liêu

 

2

Bắc Giang

 

3

Bà Rịa – Vũng Tàu

 

4

Bình Phước

 

5

Cn Thơ

 

6

Đắk Nông

 

7

Đồng Nai

 

8

Gia Lai

 

9

Hà Giang

 

10

Hà Tĩnh

 

11

Hà Ni

 

12

Hòa Bình

 

13

TP. Hồ Chí Minh

 

14

Khánh Hòa

 

15

Kon Tum

 

16

Lai Châu

 

17

Lào Cai

 

18

Lạng Sơn

 

19

Lâm Đồng

 

20

Nghệ An

 

21

Ninh Bình

 

22

Phú Thọ

 

23

Phú Yên

 

24

Quãng Ngãi

 

25

Quảng Ninh

 

26

Sóc Trăng

 

27

Sơn La

 

28

Tây Ninh

 

29

Thái Nguyên

 

30

Thừa Thiên – Huế

 

31

Trà Vinh

 

32

Tuyên Quang

 

33

Vĩnh Phúc

 

34

Yên Bái

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 1159/UBDT-HVDT Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

Số: 1159/UBDT-HVDT
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡn