Công văn 1206/UBND-SNV Hà Nội tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________

Số: 1206/UBND-SNV
V/

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


___________

Số: 1206/UBND-SNV
V/v: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi:         

– Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

– Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

– Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, thời gian qua Thành phố đã hoàn thành xong sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định và triển khai công việc đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, như: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng ban thuộc Sở ngành, UBND quận huyện thị xã chưa đảm bảo một việc một đầu mối xuyên suốt; chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số Sở ngành còn trùng chéo; còn đơn vị sự nghiệp công lập quy mô nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả …

Trên cơ sở báo cáo rà soát của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 833/BC-SNV ngày 31/3/2020, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, cụ thể:

1. Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Sở ban ngành, UBND quận huyện thị xã

1.1. Giao Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng ban trong cơ quan, đơn vị để điều chỉnh kịp thời, không trùng chéo, đảm bảo triển khai hiệu quả.

1.2. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định mẫu số 1414/QĐ-UBND để phù hợp, tránh trùng chéo (thống nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân về phòng Tài chính – Kế toán, thống nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ tại 30 Quận huyện đối với các nhiệm vụ quản lý nghĩa trang, vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên …), quy định đầy đủ nhiệm vụ triển khai thực hiện, không bỏ sót. Và điều chỉnh VTVL phù hợp, làm cơ sở tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

2. Về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành

2.1. Giao Sở Công thương: trình UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) xem xét, ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, trong đó: điều chỉnh thay đổi giảm nhiệm vụ quản lý thị trường do đã chuyển giao nhiệm vụ sang Cục Quản lý thị trường. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

2.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND Thành phố về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thoát nước, bao gồm thoát nước trong cụm công nghiệp, đảm bảo một việc một đầu mối xuyên suốt. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

2.3. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận huyện thị xã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong việc hướng dẫn, triển khai hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

2.4. Giao Thủ trưởng các Sở thường xuyên rà soát chức năng nhiệm vụ, kiến nghị UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh đối với các nhiệm vụ còn trùng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Về tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập

3.1. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố

a. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án sắp xếp các Trường Cao đẳng, trung cấp nghề sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo 39.

b. Giao Sở Nội vụ:

– Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thủ đô, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây nghiên cứu phương án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô, báo cáo UBND Thành phố. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

– Chủ trì, hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của 05 Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

c. Giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ xây dựng đề án sáp nhập Báo Pháp luật và Đời sống vào Báo Kinh tế và đô thị theo quy định. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

3.2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành

a. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

– Xây dựng Đề án kiện toàn tinh gọn bộ máy bên trong của Trường Cán bộ Quản lý giáo dục đảm bảo triển khai đạt hiệu quả. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

– Xây dựng Đề án giải thể Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo do chức năng, nhiệm vụ không còn phù hợp theo Luật Giáo dục năm 2019. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

– Xây dựng Đề án giải thể Tạp chí giáo dục Thủ đô theo Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí đã được phê duyệt. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

b. Giao Sở Lao động – Thương binh và xã hội

– Tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp các Trường Cao đẳng, trung cấp nghề; Đề án sắp xếp các đơn vị thuộc Khối bảo trợ xã hội sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế (Ban Chỉ đạo 39).

– Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Đào tạo CNTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vào Trường Cao đẳng nghề công nghiệp. Thời hạn hoàn thành Quý IV/2020.

c. Giao Sở Văn hóa và Thể thao

– Xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị khối Nhà hát để duy trì và phát triển nghệ thuật truyền thống của Thủ đô. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

– Xây dựng Đề án giải thể Báo Màn ảnh Sân khấu theo Đề án sắp xếp cơ quan báo chí đã được phê duyệt. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

d. Giao Sở Tư pháp

– Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi các Phòng Công chứng sang Văn phòng Công chứng theo Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, báo cáo UBND Thành phố trong Quý II/2020.

– Phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị hoàn thành Đề án sáp nhập Báo Pháp luật và xã hội vào Báo Kinh tế và Đô thị theo Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí đã được phê duyệt.

e. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý công trình phân lũ Sông Đáy và Ban Quản lý dịch vụ Thủy lợi để tinh gọn đầu mối. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

– Kiện toàn lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do đã chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý nước sạch từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang Sở Xây dựng. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

f. Giao Sở Tài chính

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở có đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, báo cáo tiến độ chuyển đổi cổ phần, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, khả năng triển khai trong thời gian tới. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến chuyển công ty cổ phần trong thời gian tới, đảm bảo đơn vị sớm ổn định hoạt động. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

g. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, nâng cấp để sử dụng làm Trung tâm Quản lý điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước theo Thông báo số 145/TB-UBND ngày 18/02/2020 của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố.

h. Giao Sở Giao thông và vận tải

Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo vào Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

i. Giao Văn phòng UBND Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án sáp nhập Cổng Giao tiếp điện tử vào Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND Thành phố. Thời hạn hoàn thành Quý II/2020.

j. Giao Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị có liên quan hoàn thiện Đề án sắp xếp Ban Quản lý Quy hoạch kiến trúc sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo 39.

k. Giao Thủ trưởng các Sở tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND Thành phố cho phép giữ nguyên, đảm bảo triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả.

3.3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận huyện thị xã

a. Giao UBND quận Hoàng Mai xây dựng Đề án giải thể Ban Quản lý Bến xe tải Thanh Trì; Đề án sáp nhập Trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi vào Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

b. Giao UBND quận Tây Hồ xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý Hồ Tây vào Ban QLDA ĐTXD quận Tây Hồ. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

c. Giao UBND quận Cầu Giấy xây dựng Đề án Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ xổ số, tư vấn và du lịch vào Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

d. Giao UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và Ban Quản lý phố cổ thành 01 đơn vị để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

e. Giao UBND quận Ba Đình

– Xây dựng Đề án sáp nhập Trường Thanh thiếu niên 10.10 vào Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Ba Đình. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

– Xây dựng Đề án sáp nhập 03 Ban Quản lý chợ trên địa bàn thành 01 Ban Quản lý chợ. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

f. Giao UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng Đề án sáp nhập 03 Ban Quản lý chợ trên địa bàn thành 01 Ban Quản lý chợ. Thời hạn hoàn thành Quý III/2020.

g. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý Rừng phòng hộ – đặc dụng Sóc Sơn vào Ban Quản lý Rừng phòng hộ – đặc dụng Hà Nội thuộc Sở. Thời hạn hoàn thành Quý IV/2020.

h. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND quận Đống Đa, UBND huyện Sóc Sơn xây dựng Đề án sáp nhập Trường Nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn và Nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị quận Đống Đa vào 01 Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở. Thời hạn hoàn thành Quý IV/2020.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ UBND Thành phố giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

4.2. Giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ đôn đốc tiến độ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thường trực Thành ủy;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Ban Tổ chức Thành ủy;
– VPUBTP: CVP, các PCVP; các phòng CM;
– Lưu: VT, SNV.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
 

Nguyễn Đức Chung 

Văn bản đang xem

Công văn 1206/UBND-SNV Hà Nội tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________

Số: 1206/UBND-SNV
V/