Công văn 1440/CV-BCĐ 2020 về cách ly người nhập cảnh

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19

_______

Số: 1440/CV-BCĐ

V/v Tổ chức cách ly người nhập
cảnh phòng chống dịch COVID-19

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19

_______

Số: 1440/CV-BCĐ

V/v Tổ chức cách ly người nhập
cảnh phòng chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi:

– Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Giao thông vận tải;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 20/3/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp và thống nhất một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1338/CV-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19.

2. Tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam từ 0 giờ 00 ngày 21/3/2020.

3. Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

3. Trường hợp người nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, nếu có sức khỏe bình thường, không có các dấu hiệu bệnh và được cơ quan đại diện cam kết đảm bảo tuyệt đối về các điều kiện cách ly thì có thể thực hiện cách ly tại cơ quan đại diện hoặc nơi cư trú cho đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

4. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan khác (khi cần thiết).

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTg. Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo):

– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;

– Văn phòng BCH TW Đảng;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch Nước; Chính phủ;

– Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

– Bộ QP: BTL Bộ đội biên phòng, Cục Quân Y;

– Bộ CA: Cục XNC, Cục Y tế;

– Bộ NG: Cục Lãnh sự;

– Bộ Y tế: DP, KCB, QT, PC, TTKT, VPB;

– Các Viện VSDT, Viện Pasteur;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

– TT KSBT/ YTDP/ KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);

– Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

 

Văn bản đang xem

Công văn 1440/CV-BCĐ 2020 về cách ly người nhập cảnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19

_______

Số: 1440/CV-BCĐ

V/v Tổ chức cách ly người nhập
cảnh phòng chống dịch COVID-19