Công văn 1938/BHXH-CĐ giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 1938/BHXH-CĐ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH——-

Số: 1938/BHXH-CĐ
V/v: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe giữa đơn vị sử dụng lao động và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Bắt đầu từ ngày 01/9/2019, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT nộp danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu 01B-HSB thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH (theo địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn) hoặc qua phần mềm do các nhà IVAN cung cấp.

Thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH hoặc phần mềm của các nhà IVAN, đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam), ký số và nộp cho cơ quan BHXH, nhận lại kết quả giải quyết bản điện tử mẫu C70a-HD (và mẫu 1C-HSB, nếu có) từ cơ quan BHXH.

Lưu ý:

– Đối với các hồ sơ cần nộp chứng từ giấy gửi đính kèm, cơ quan BHXH sẽ tính ngày tiếp nhận hồ sơ từ khi nhận đầy đủ chứng từ giấy.

BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan BHXH (nơi thu BHXH) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Các PGĐ;
– Văn phòng;
– Các phòng nghiệp vụ;
– BHXH QH;
– Website BHXH TP. Hồ Chí Minh;
– Lưu VT, CĐ.GIÁM ĐỐC

Phan Văn Mến
 

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Công văn 1938/BHXH-CĐ giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 1938/BHXH-CĐ