Công văn 2027/SGDĐT-KTKĐ TP.HCM đối tượng được đặc cách xét công nhận THPT năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 2027/SGDĐT-KTKĐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 2027/SGDĐT-KTKĐ

V/v Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

– Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;

 

Căn cứ
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ
công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

1. Bổ sung đối tượng:

Thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét công nhận tốt nghiệp THPT là người nhiễm
virus
SARS-CoV-2 đang trong quá trình điều trị (F0) hoặc cách ly y tế để theo dõi sau điều trị, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chú ý: đây là nhóm đối tượng được bổ sung thêm trong Điều 37 của Quy chế 15 về những trường hợp đặc cách tốt nghiệp THPT.

2. Hồ sơ:

– Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

– Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi thí sinh đang học;

– Bản sao học bạ (trường phổ thông ký xác nhận đối chiếu bản chính);

– Các hồ sơ có liên quan của việc đang điều trị hoặc hồ sơ ra viện và cách ly của đối tượng F0.

3. Thời gian:

Các đơn vị giáo dục có có thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong đối tượng quy định này chịu trách nhiệm hướng dẫn, thu nhận hồ sơ, lập danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dụcr Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 7 năm 2021./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc Sở GDĐT;

– Lưu: VP, KTKĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Hoài Nam

 

Văn bản đang xem

Công văn 2027/SGDĐT-KTKĐ TP.HCM đối tượng được đặc cách xét công nhận THPT năm 2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 2027/SGDĐT-KTKĐ