Công văn 2489/BNN-CB xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

Số: 2489/BNN-CB

V/v Xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

Số: 2489/BNN-CB

V/v Xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

Phúc đáp công văn số 508/BCT-BGMN ngày 27/6/2013 của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Vụ 2012-2013 đã chuẩn bị kết thúc, lượng đường sản xuất được trên 1,5 triệu tấn như dự kiến, cùng với lượng đường tồn kho luân chuyển của vụ trước và lượng đường tối thiểu sẽ phải nhập khẩu theo cam kết WTO, nguồn cung vượt khoảng 400.000 tấn so với nhu cầu tiêu dùng đường trong nước. Ngay từ đầu vụ, ngoài tiêu thụ trong nước, các nhà máy đường đã phối hợp với các doanh nghiệp thương mại đẩy mạnh xuất khẩu. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2013, các nhà máy đã sản xuất được 1.502.950 tấn đường, lượng đường tồn tại kho các nhà máy là 492.510 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 179.010 tấn.

Các nhà máy đường bắt đầu vào vụ 2013-2014 từ cuối tháng 8 năm 2013, lượng đường các nhà máy sản xuất được trong vụ mới sẽ đảm bảo cung ứng đủ và thừa từ tháng 11 năm 2013. Lượng đường hiện có phải đảm bảo cung ứng cho tiêu dùng từ nay đến tháng 10/2013. Tổng lượng đường tiêu thụ trong 4 tháng (7,8,9,10) năm 2012 là 270.000 tấn. Nếu mức tiêu thụ năm 2013 vẫn giữ như năm trước, lượng đường có hiện nay dư so với nhu cầu tiêu dùng khoảng 220.000 tấn. Chưa kể lượng đường tối thiểu sẽ phải nhập khẩu theo cam kết WTO, nếu giữ lượng đường tồn kho luân chuyển khoảng 100.000 tấn, thì lượng đường dư thừa khoảng 120.000 tấn. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Bộ Công Thương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thương mại và các nhà máy đường phối hợp xuất khẩu hết lượng đường thừa, giúp các nhà máy đường thu hồi vốn để chuẩn bị cho vụ sản xuất tới.

2. Đối với đường nhập khẩu theo cam kết WTO: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân nhắc thời điểm hợp lý và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường; nghiên cứu đề xuất phương thức đấu thầu hạn ngạch để bỏ cơ chế xin cho, tạo sự công bằng đối với các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu.

Trên đây là ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Công Thương xem xét, quyết định./.

 

 Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– HHMĐ Việt Nam;
– Lưu: VT, Cục CB.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 2489/BNN-CB xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

Số: 2489/BNN-CB

V/v Xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới.