Công văn 2558/LĐTBXH-VP 2021 phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 2558/LĐTBXH-VP

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 2558/LĐTBXH-VP

V/v Phối hợp triển khai Nghị quyết số
68/NQ-CP của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện cách ly, phong tỏa những ngày qua, đời sống của người dân, người lao động đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần phải thực hiện nhanh chóng, linh hoạt các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh của các địa phương đối với vướng mắc trong việc người lao động và người sử dụng lao động không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động, trong đó, về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:

– Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.

– Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Do tính chất cấp thiết của việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động vào thời điểm này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách để người sử dụng lao động biết, sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động; nhanh chóng triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới người lao động, đặc biệt là tại những doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động đang ở khu vực bị cách ly, phong tỏa hoặc đã di chuyển về quê quán, hiện đang rất cần sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần để duy trì cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định,
phê
duyệt theo các quy trình quy định tại Điều 16 và các điều khoản khác có
liên
quan trong Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Phó TTCP Vũ Đức Đam (để b/c);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Văn phòng Chính phủ;

– Tổng LĐLĐVN;

– Phòng TMCNVN;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để t/h);

– Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thanh

 

Văn bản đang xem

Công văn 2558/LĐTBXH-VP 2021 phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 2558/LĐTBXH-VP