Công văn 2619/BHXH-BT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2619/BHXH-BT về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.
Theo Công văn này, cần chỉ đạo phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một t

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2619/BHXH-BT về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Theo Công văn này, cần chỉ đạo phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Trước thềm năm học mới 2019-2020 cần đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT vào tháng 9 gồm: tính nhân văn của BHYT; những trường hợp được BHYT chi trả chi phí lớn; các quy định mới liên quan đến việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên.

Đồng thời, cần hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tra cứu mã số BHXH, tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT và tiến hành cấp thẻ kịp thời. Đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng cho học sinh, sinh viên; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

Số: 2619/BHXH-BT
V/v: Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm học 2018 – 2019 có trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều học sinh, sinh chưa tham gia BHYT. Để triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020 đạt hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT vào thời điểm tháng 9 là tháng cao điểm phát động; tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2019- 2020 như:

– Tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng; BHYT học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước; Phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

– Tuyên truyền về những trường hợp học sinh, sinh viên được quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả chi phí lớn.

– Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, nêu gương các trường học thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên.

– Các quy định mới liên quan đến thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

3. Phối hợp cơ sở giáo dục phổ biến, triển khai hướng dẫn học sinh, sinh viên cách thức tra cứu mã số BHXH. Tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT và tiến hành cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

4. Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên cho các trường học, cơ sở giáo dục. Khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

5. Đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Công văn 2619/BHXH-BT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2619/BHXH-BT về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.
Theo Công văn này, cần chỉ đạo phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một t