Công văn 2811/BTP-TTR tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 2811/BTP-TTR

V/v: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa ti

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 2811/BTP-TTR

V/v: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————–

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Công điện Hỏa tốc số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Thực hiện Công điện của
Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Bộ Tư pháp, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong t
hực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện Hỏa tốc số 724/CĐ-TTg
về việc tăng cườ
ng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, N
hà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại
đ
ơn vị mình th
ì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị.

2. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn
nghiệp vụ. Cần ban hành quy chế làm việc
rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, thi hành án… bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạn
g lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

3. Ứng dụng mạnh
mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cườn
g sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình,
camera
trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp v

i người dân, doanh ngh
iệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Công bố rộng rãi trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

4.
ng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế
độ công vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương nhằm kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

5. Thực hiện tốt v
iệc định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối vớ
i các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, thanh tra viên, chấp hành viên…

6. Phát
huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo thự
c hiện nghiêm các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

Như trên (để t/h);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);

– Lưu: VT, TTR

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Chí Hiếu

Văn bản đang xem

Công văn 2811/BTP-TTR tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 2811/BTP-TTR

V/v: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa ti