Công văn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v<

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV

V/v: Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 – 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

– Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
– Các sở giáo dục và đào tạo.

 

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các nhà trường) năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV:

– Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015;

– Luật Giao thông; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự…

– Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.

– Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ GDĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.

– Các quy chế về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường ban hành; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2019 – 2020.

4. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

5. Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức.

6. Phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020); Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2016 – 2020) của ngành Giáo dục.

– Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

– Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020.

7. Quán triệt và thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.

8. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định; cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc/ Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 – 2020.

Nội dung Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của nhà trường để thực hiện ổn định, lâu dài. Hàng năm, cập nhật kịp thời các kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục HSSV hiệu quả.

2. Các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp để tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp.

3. Phòng Chính trị – Tư tưởng/ Công tác chính trị – HSSV/ Bộ phận phụ trách công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường, địa phương tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” của năm học.

3. Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, có chuyên ngành phù hợp, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương (Công an, Tuyên giáo…), các cựu HSSV để báo cáo các nội dung liên quan.

4. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội, Đội.

5. Xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình giáo dục công dân:

Chương trình giáo dục công dân đầu khóa học: Dành cho HSSV mới vào trường. Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho HSSV khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – HSSV; hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV, tín dụng đào tạo …

Chương trình giáo dục công dân giữa khóa học: Dành cho HSSV từ năm học thứ hai, không gồm năm cuối. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2019-2020, học tập các chuyên đề về các vấn đề liên quan đến HSSV, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV…

Chương trình giáo dục công dân cuối khóa học: Dành cho HSSV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại…) để HSSV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng HSSV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm HSSV tham gia vay vốn.

6. Phương thức tổ chức

– Nhà trường xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” và bố trí thời gian triển khai các nội dung chương trình giáo dục công dân – HSSV. Thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của HSSV.

– Tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hóa – thể dục – thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, tiết sinh hoạt Đoàn – Hội hàng tháng…

– Tổ chức các chuyên đề giáo dục: có thể tổ chức trong suốt năm học; mời các chuyên gia giỏi để hướng dẫn các chuyên đề cho HSSV, tiến hành ghi hình các hoạt động để phục vụ tuyên truyền cho các HSSV khối khác, khóa khác trong năm học.

– Ứng dụng công nghệ thông tin: website, fanpage, các ứng dụng (App), hệ thống thư điện tử để thực hiện tuyên truyền các nội dung, hỗ trợ quản lý, đánh giá quá trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” của HSSV.

7. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho HSSV:

– Các trường cấp giấy chứng nhận cho các HSSV cuối khóa đã hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020.

– Kết quả của HSSV tham dự chương trình đầu khóa, đầu năm học là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong năm học 2019 – 2020.

– Các HSSV chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp.

– Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2019 – 2020.

IV. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên:

– Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho HSSV.

– Các tài liệu về giáo dục phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

2. Tài liệu dùng cho HSSV:

– Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy biên soạn và phát hành.

– Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú – ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2019 – 2020, yêu cầu các đơn vị gửi bản mềm báo cáo 03 Chương trình giáo dục nói trên và kết quả thực hiện của học kỳ 1 trước ngày 28/02/2020, học kỳ 2 trước ngày 30/6/2020 qua email: nxha@moet.gov.vn (Đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo), 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024.3869.4984; 083.748.5979.

Văn bản gửi kèm: Phụ lục thống kê các luật, văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai hoạt động của nhà trường và danh sách các trường, các Sở GD&ĐT đã gửi báo cáo triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018-2019.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Bộ Công an (A03) (để ph/hợp)
– TW Đoàn TNCS HCM (để ph/hợp)
– TW Hội SVVN (để ph/hợp)
– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
– Đăng Cổng Thông tin của Bộ;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ CÁC LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHỤC VỤ TRIỂN KHAI “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019)

 

I. Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ

1. Luật Giáo dục năm 2005.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

3. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

4. Luật Giáo dục đại học năm 2012.

5. Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

6. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

7. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

8. Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

9. Luật Hình sự năm 2015.

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

11. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị ln thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

12. Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

13. Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng vchiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

14. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

15. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

16. Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

17. Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

18. Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

19. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

20. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

21. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

22. Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020).

II. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.

2. Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục.

3. Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

4. Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” của ngành Giáo dục.

5. Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

6. Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

7. Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục.

8. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

9. Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

10. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

11. Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

12. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

13. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

14. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Công văn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v<