Công văn 2975/UBND-KSTTHC Hà Nội phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 2975/UBND-KSTTHC
V/v: Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 

 

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành Thành phố;
– UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 cửa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022), UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ngay các nội dung sau:

1. Thực hiện các biện pháp, phương thức thông tin và truyền thông trong cơ quan, đơn vị đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tại các phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bao gồm:

– Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014.

– Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ CCCD có gắn chíp.

– Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD.

2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc “Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022” và quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú” khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính của công dân; Tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, cách thức sử dụng thông tin công dân thay thế như: (1) Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; (2) Thực hiện tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; (3) Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ); (4) Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an); (6) Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

3. Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Sở Tư pháp và sở, ban, ngành Thành phố tổ chức việc rà soát, tổng hợp danh mục các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình đối với thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020, không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

4. Giao Công an Thành phố chủ trì, tổ chức triển khai các quy định liên quan đến việc thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp, việc sử dụng ứng dụng VNEID và cấp giấy xác nhận thông tin cư trú theo quy định của Bộ Công an, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác minh thông tin cư trú khi thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Tổ chức tuyên truyền để người dân biết về các cách thức, phương thức khi tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong CSDLQG về dân cư; khi sử dụng ứng dụng VNEID trên các thiết bị điện tử và việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phương thức theo hướng dẫn của Bộ Công an.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trong việc triển khai sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD gắn chíp và thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự …trên địa bàn Thành phố.

6. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin, truyền thông trong việc triển khai thực hiện các nội dung trong quá trình thi hành Luật Cư trú năm 2020; đặc biệt đối với quy định về thời hạn có giá trị của Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đến hết ngày 31/12/2022 và các phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính; tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của đơn vị từ đó vận động, tuyên truyền trong gia đình, người thân hiểu và thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo, gửi Công an Thành phố – cơ quan thường trực BCĐ 06 Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
– PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
– Các tổ chức chính trị; các tổ chức chính trị xã hội TP;
– Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
– Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, An ninh Thủ đô, Lao động Thủ đô,
– Trung tâm thông tin báo chí Thành phố;
– VP UBNDTP: CVP, các PCVP C.N.Trang, P.T.T.Huyền; các phòng: KSTTHC, HCTC, KGVX, Trung tâm THCB;
– Lưu: VT, KSTTHC(Nga).
(8102)


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn 

Văn bản đang xem

Công văn 2975/UBND-KSTTHC Hà Nội phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc