Công văn 3232/UBND-ĐT về vận chuyển người lao động từ các tỉnh, Thành đến làm việc tại TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 3232/UBND-ĐT
Về phối hợp

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


__________

Số: 3232/UBND-ĐT
Về
phối hợp vận chuyển người lao

động từ các tỉnh, thành phố đến làm
việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức cho người dân trở về quê trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là “phương án”), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đáp ứng đủ các điều kiện (theo phương án) được di chuyển đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải của tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Giao thông vận tải Thành phố) trong công tác tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố làm việc theo phương án và kế hoạch.

3. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện có giấy nhận diện QRCode (do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp) được vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch.

4. Chỉ đạo các đơn vị tham gia vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Công văn số 4973/TCĐBVN-VT ngày 17 tháng 7 năm 2021) và các cơ quan có liên quan.

5. Tạo điều kiện cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe không thực hiện cách ly y tế khi quay trở về tỉnh, thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 

Nơi nhận: (kèm Phương án)

Như trên;

Bộ Giao thông vận tải;

Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐNDTP;

TTUB: CT, các PCT;

Các Sở: GTVT, Y tế LĐTB&XH:

Công an TP; Bộ Tư lệnh TP;

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức;

BQL các KCX và CN (Hepza);

BQL Khu Công nghệ cao TP;

VPUB: CVP, các PCVP;

Phòng TH, KT, VX, ĐT;

Lưu: VT, (ĐT-HS)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hòa Bình

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

 

 

PHƯƠNG ÁN

Tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong tình hình mới

(Kèm theo Công văn số 3232/UBND-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

_____________

 

1. Mục đích – Yêu cầu:

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động từ các tỉnh, thành phố di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh làm việc đảm bảo an toàn và thuận lợi.

Công tác vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các địa phương nơi đi và nơi đến.

Hoạt động vận tải phải đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (được ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh). Đảm bảo vận chuyển đúng đối tượng; có sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng.

2. Đối tượng vận chuyển (hành khách):

2.1. Người lao động (thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm công nhân, chuyên gia) tại các tỉnh, thành phố cần di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

Đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế.

3. Phương thức vận chuyển người lao động bằng đường bộ:

3.1. Phương thức 1: Đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức

Đơn vị (doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân) gửi phương án vận chuyển đến các cơ quan đầu mối (Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, các Ban Quản lý dự án, Tổng công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc các Bộ, ngành quản lý) để rà soát, tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét tổ chức triển khai.

Phương tiện vận chuyển: xe ô tô trên 10 chỗ có đăng ký kinh doanh.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện; thông báo đến các tỉnh, thành phố (Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố) kế hoạch vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển tập kết tại Bến xe Miền Đông hoặc Bến xe Miền Tây khi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người lao động di chuyển từ bến xe về nơi cư trú/lưu trú bằng xe taxi đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoặc phương tiện trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký trong phương án.

Chi phí vận chuyển: do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động.

3.2. Phương thức 2; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao; phối hợp với đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch vận chuyển, gửi Sở Giao thông vận tải xem xét cấp giấy nhận diện có mã QR và thông báo đến các tỉnh, thành phố (Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố) kế hoạch vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch.

Chi phí vận chuyển: do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động.

3.3. Phương thức 3: Tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh, thành phố đến Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tần suất hoạt động: tối đa 04 chuyến/ngày/tuyến.

Đơn vị vận chuyển: các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định đảm nhận khai thác trên từng tuyến do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố liên quan và cấp giấy nhận diện QRCode cho phương tiện trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển.

Chi phí vận chuyển: theo giá vé do doanh nghiệp kinh doanh vận tải kê khai, niêm yết theo quy định.

3.4. Thời gian triển khai:

Giai đoạn 1 (từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021): Triển khai hoạt động vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2.

Giai đoạn 2: triển khai hoạt động vận chuyển thêm phương thức 3 khi có kế hoạch, phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông vận tải (dự kiến vào tháng 11 năm 2021).

4. Phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không: Thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông vận tải.

5. Yêu cầu đối với doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện

Doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển, người phục vụ phải đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (được ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh).

 Người ngồi trên phương tiện phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được kiểm tra y tế trước khi lên phương tiện và khai báo y tế theo quy định.

 Người tổ chức vận chuyển bằng xe ô tô phải quy định cụ thể danh sách xe, vị trí người ngồi trên xe để đảm bảo công tác truy vết khi có xảy ra tình huống dịch bệnh Covid-19.

Kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận chuyển và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

 Trong suốt quá trình di chuyển, phương tiện xe ô tô chỉ được phép dừng tại các trạm dừng nghỉ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

6. Quy định đối với người lao động

 Khi mua vé và lên phương tiện phải xuất trình (1) bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) và (2) Giấy xác nhận đã được tiêm một (01) mũi vắc – xin đã được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền.

 Tuân thủ vị trí ngồi đảm bảo giãn cách theo hướng dẫn của người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện.

Đeo khẩu trang trong suốt thời gian di chuyển; thực hiện khai báo y tế; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ,..) vào danh sách hành khách trên phương tiện và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế khác theo quy định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

 

Văn bản đang xem

Công văn 3232/UBND-ĐT về vận chuyển người lao động từ các tỉnh, Thành đến làm việc tại TP.HCM

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 3232/UBND-ĐT
Về phối hợp