Công văn 3722/BHXH-TST đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

Số: 3722/BHXH-TST
V/v:
Đối

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

________

Số: 3722/BHXH-TST
V/v:

Đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện thực tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các nhóm đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, các đối tượng nghèo đa chiều. Tính đến tháng 11/2020, tổng số đối tượng tham gia BHYT trên cả nước là 86,3 triệu người đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 89,2% dân số. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên thực hiện cho giai đoạn 2016-2020. Để có căn cứ thực hiện chính sách (trong đó có quyền lợi được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước) cho các đối tượng ở giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, BHXIT Việt Nam đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: về tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021- 2025; phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; Quyết định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2021-2025.


Ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định để BHXH Việt Nam triển khai tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Tổng Giám đốc (b/c);

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đình Liệu

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 3722/BHXH-TST đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

Số: 3722/BHXH-TST
V/v:
Đối