Công văn 3796/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

BỘ Y TẾ
——-

Số: 3796/BYT-TB-CT
V/v: C

BỘ Y TẾ

——-

Số: 3796/BYT-TB-CT

V/v: Cấp phép nhập khẩu TTBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn số 294/CV-BVĐK ngày 12/6/2018 của Bệnh viện về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế cho Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”. Bộ Y tế đã tổ chức hp thẩm định hồ sơ nhập khu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HU

SLƯỢNG

1

Hệ thống chụp cộng hưởng từ loại 1.5T

MAGNETOM Avanto

Siemens/ Đức, Mỹ

Siemens /Áo

01

 

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết b y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Hải quan cửa khẩu;
– Thanh tra Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TB-CT(2b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Văn bản đang xem

Công văn 3796/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
——-

Số: 3796/BYT-TB-CT
V/v: C