Công văn 3889/BHXH-PC báo cáo hàng tháng thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 3889/BHXH-PC
V/v báo cáo hàng tháng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/201

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 3889/BHXH-PC
V/v báo cáo hàng tháng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính; Nhằm đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2015 đạt 90% đơn vị thực hiện TTHC qua giao dịch điện tử và giảm số giờ giao dịch BHXH, BHYT, BH thất nghiệp xuống còn 49,5 giờ/năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo, cung cấp về tình hình thực hiện chỉ đạo như sau:

1. Về nội dung báo cáo

– Đối với Mục 1, văn bản số 3711/BHXH-PC: Báo cáo những khó khăn vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

– Đối với Mục 2, 3, văn bản số 3711/BHXH-PC: Báo cáo theo biểu mẫu đính kèm và nêu các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

2. Hình thức và thời hạn báo cáo

– Báo cáo tháng (số liệu tính đến ngày 25) gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bằng văn bản và file điện tử (định dạng excel 2003) qua địa chỉ email: tonghop.phapche@vss.gov.vn trước ngày 27 hàng tháng, thực hiện từ tháng 10/2015.

– Báo cáo này thay thế Báo cáo hàng tháng theo quy định tại Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/3/2015 của BHXH Việt Nam.

– Riêng báo cáo kết quả thực hiệu thí điểm về giao dịch điện tử từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/11/2015 thực hiện theo Kế hoạch số 991/KH-BHXH.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện /.

 

 Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Lưu: VT, PC (3).KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kết quả

Hồ sơ chưa có kết quả

Tổng số đơn vị sử dụng lao động

Số đơn vị đã tham gia tập huấn

Số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hồ sơ theo quy định phải giao dịch điện tử

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ theo quy định phải giao dịch qua bưu chính

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số kết quả theo quy định phải giao dịch qua bưu chính

Tổng số kết quả giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn hạn

Quá hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

 

Lưu ý:

Hồ sơ: là toàn bộ những giấy tờ theo quy định để thực hiện 01 thủ tục hành chính

(1): các hồ sơ phải thực hiện qua giao dịch điện tử theo quy định (Quyết định 528/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử)

(4): Tất cả hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động (đã trừ hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kết quả

Hồ sơ chưa có kết quả

Tổng số đơn vị sử dụng lao động

Số đơn vị đã tham gia tập huấn

Số đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hồ sơ phải giao dịch theo quy định

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ phải giao dịch theo quy định

Tổng số hồ sơ giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số kết quả phải giao dịch theo quy định

Tổng số kết quả giao dịch thực tế

Tỷ lệ %

Tổng số hồ sơ

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn hạn

Quá hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

 

Lưu ý:

Hồ sơ: là toàn bộ những giấy tờ theo quy định để thực hiện 01 thủ tục hành chính

(1): các hồ sơ phải thực hiện qua giao dịch điện tử theo quy định

(4): Tất cả hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động (đã trừ hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử)

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 3889/BHXH-PC báo cáo hàng tháng thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 3889/BHXH-PC
V/v báo cáo hàng tháng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/201