Công văn 4024/TCHQ-TXNK phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 4024/TCHQ-TXNK

V/v<

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN


——-

Số: 4024/TCHQ-TXNK

V/v: Phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0974/PTM-TTXN ngày 09/05/2018 của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị có ý kiến về việc phân loại mặt hàng “Solar cell” (tạm dịch: tế bào quang điện) do liên quan đến việc xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng “Solar cell” là tế bào quang điện, loại đã lắp hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng, không được gắn thiết bị dù đơn giản (ví dụ: điốt để chỉnh lưu dòng điện…) cho phép cung cấp điện trực tiếp tới, ví dụ: động cơ, thiết bị điện phân…, thuộc nhóm 85.41, phân nhóm 8541.40 “- Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED)”, phân nhóm “- – Tế bào quang điện, kể cả đi-ốt cảm quang và tranzito cảm quang”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);
– Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/h);
– Lưu: VT, TXNK (My- 3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản đang xem

Công văn 4024/TCHQ-TXNK phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện)

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 4024/TCHQ-TXNK

V/v<