Công văn 4050/GDĐT-TC quy định hồ sơ đi nước ngoài với cán bộ, công chức, viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

Số: 4050/GDĐT-TC

Về quy định hồ sơ đi nước ngoài
đối với cán bộ, công chức, viên chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi :

 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV, kỳ hợp thứ 6; Nghị định
số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
;

Căn cứ Chỉ thị của Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quy định về hồ sơ đi nước ngoài như sau:

1.1 Đối với việc đi nước ngoài theo Thư mời của tổ chức trong nước và ngoài nước (đi tham quan, học tập, giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm …):

– Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành, địa phương không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước mời đích danh. Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

– Cán bộ, công chức, viên chức không được đi nước ngoài bằng thư mời của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

– Thủ trưởng đơn vị nhận được lời mời của đối tác phải đề nghị phía mời gửi công văn đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Một tổ chức mời nhiều cá nhân đang công tác ở nhiều đơn vị khác nhau thì trong nội dung thư mời phải nêu rõ số người hoặc danh sách tham gia đoàn đi;

– Hồ sơ phải thực hiện đầy đủ và gửi theo thời hạn được quy định (trước khi xuất cảnh ít nhất 30 ngày làm việc).

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, các cá nhân đi bằng hộ chiếu công vụ phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi trở về nước, cá nhân đi nước ngoài phải thực hiện báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến đi nước ngoài cho cơ quan quản lý: đối với công chức Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý gửi về phòng Tổ chức cán bộ để quản lý công chức; đối với viên chức đơn vị trực thuộc gửi cho thủ trưởng của đơn vị để tổng hợp báo cáo hàng năm.

1.2. Đối với đi nước ngoài về việc riêng (tham quan, du lịch, thăm người thân):

– Thủ trưởng đơn vị ghi rõ ý kiến trên đơn xin phép của cá nhân: đồng ý cho ông/bà (họ và tên) nghỉ phép, nhà trường sắp xếp và không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép
;

– Trường hợp cán bộ quản lý xin nghỉ phép, nội dung đơn xin phép phải ghi rõ trong thời gian nghỉ phép sẽ ủy quyền cho (ông/bà …, chức vụ …) điều hành, giải quyết công việc;

– Trường hợp đơn vị có công văn xin phép tổ chức đi theo đoàn : Thủ trưởng đơn vị xác nhận rõ trong công văn: các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đoàn đi tham quan, du lịch, nhà trường không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép.

– Căn cứ quy định về chế độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, thủ trưởng đơn vị quyết định giải quyết việc nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về việc sắp xếp, bố trí người thay thế trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ phép.

– Thời gian nộp hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo trước 30 ngày làm việc, kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ đi nước ngoài.

               2. Quy định về hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác, học tập, nghỉ phép ở nước ngoài:

               1.1. Đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo thư mời (có đài thọ kinh phí):

   Thực hiện 03 bộ hồ sơ, gồm có:

1.2. Đi học tập chuyên môn ở nước ngoài từ 01 tháng trở lên (theo thư mời, được cấp học bổng):

a. Đi học dưới 06 tháng: Thực hiện 03 bộ hồ sơ, gồm có:

b. Đi học trên 06 tháng: hồ sơ như đi học dưới 6 tháng, thực hiện 04 bộ hồ sơ.

1.2.Đi nghỉ phép ở nước ngoài về việc riêng (kinh phí tự túc): thực hiện 02 bản:

a. Đối với cá nhân:

– Đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài của cá nhân (mẫu B1).

b. Đối với tổ chức, đoàn thể:

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc

– Lưu: VT, TCCB

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Lê Hồng Sơn

 

MẪU A1

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

Số :            /

Về cử (cán bộ, giáo viên,…) đi (tham quan, công tác, học tập …) tại nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

 

 

                                                          Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường THPT __________  nhận được thư mời ngày ____ tháng ____ năm ____ của tổ chức  _________________về việc mời đoàn (cán bộ, giáo viên, …) của trường tham dự  ____________________  tại nước  ________.

Thành phần đoàn đi gồm có:

1. Ông (Bà) _____________ , chức vụ, chức danh  _________ môn  _____ , viên chức (công chức) loại __ , ngạch  ___ , mã số  ____ , số CMND______ ;

Đảng viên chi bộ:

2.Ông (Bà) _____________ , chức vụ, chức danh  ________  môn  _____ , viên chức (công chức) loại __ , ngạch  ___ , mã số  ____ , số CMND _____  ;

Đảng viên chi bộ:

Thời gian đi là  ______  ngày, từ ngày  ___________  đến ngày   ___________ .

Mục đích của chuyến đi   ___________________________________________ .

Kinh phí chuyến đi gồm có:

Trường THPT  ________  sẽ thực hiện tốt việc quản lý các thành viên của đoàn, cam kết trở về nước đúng thời hạn xin phép và hoàn thành báo cáo chuyến đi sau một tuần trở về nước, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT  ________  kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận./

                                                                        

Nơi nhận :                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   – Như trên                                                                                  

   – Lưu

MẪU A2

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

 

DANH SÁCH CỬ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI NƯỚC________

Thời gian :  (Số ngày đi)

Từ ngày   :  ________ đến ngày ________

S

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Hộ khẩu thường trú

Nơi làm việc, Chức vụ

Tóm tắt quá trình công tác

Đã đi nước ngoài chưa?

Mục đích chuyến đi này?

1

_________________

Số CMND:_______

 

______

 

_____

Số _________

Đường _____

Phường ____

Quận ______

 

___________

 

 

– Vào ngành năm ….

-Từ năm _____ đến nay: (năm giữ chức vụ gần nhất đến nay)

– Đã đi các nước(kể tên các nước đã đến, không ghi năm)

-Từ ______ đến _____: (dự _______ tại nước  _____.)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …/…/201….                Tp. Hồ Chí Minh, ngày …/…/201…

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH,                                                     GIÁM ĐỐC

 

Xác nhận có … (số)  người
có tên trong danh sách đã được xác minh                                                                       

                                                                                                               GIÁM ĐỐC                                                                                                                           

MẪU A3

                                                                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

 

                 Kính gửi :

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng trường  _____________________

    

 

Tôi tên là:    ___________________________        Nam, nữ  _________________

Ngày, tháng, năm sinh:    _______________    tại __________________________

Chức danh: _____________________  Bộ môn giảng dạy:  __________________

Chức vụ:      ________________________________________________________

Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

Đơn vị công tác:  ____________________________________________________

Ngày được tuyển dụng:   ______________________________________________

Mức lương đang hưởng:  loại ____ ngạch __________ bậc _____ mã số ________

Điện thoại liên lạc:  __________________________________________________

  Nay tôi làm đơn này xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường ________________________ cho tôi được tham dự khóa học _______________ chuyên ngành _____________ tại trường __________________, tại nước  ________  từ ngày ____________ đến ngày ______________.          

Nguồn kinh phí đi học: _______________________________________________                                   

Tôi xin thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường sau khi trở về nước và chấp hành mọi quy định của luật pháp Việt Nam và của nước sở tại.

                                                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 201…

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:                                  Người làm đơn

(ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                 

 

MẪU A4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN CAM KẾT

ĐI HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

 

 

Tôi tên là :    __________________________       Nam, nữ :   ________________

Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

Quê quán :  ________________________________________________________

Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

Điện thoại liên lạc :    ________________________________________________

Chứng minh nhân dân số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _______

Chức danh :    ______________________________________________________

Chức vụ :        ______________________________________________________

Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

Đơn vị công tác :  ___________________________________________________

                

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cử đi học sau đại học ở nước ngoài như sau :

 

Nếu không thực hiện đúng những điều cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

 

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị :                                   Người cam kết

(ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

                                                         

 

                                          

 

MẪU B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

    

 

Tôi tên là:    ____________________________  Nam, nữ ___________________________  

Ngày, tháng, năm sinh:    _____________    tại  ___________________________________

Chức danh: __________________  Bộ môn giảng dạy: ____________________________

Chức vụ:     ________________________________________________________________

Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

Đơn vị công tác_____________________________________________________________

Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________

Nay tôi làm đơn này xin phép Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho tôi được nghỉ phép để đi ________________________________________________________  tại nước _______________ ,  từ ngày ___________ đến ngày  _____________________________ 

Kinh phí chuyến đi: ____________________________________________

Trong năm 2019: đã đi nước ngoài bao nhiêu lần, lí do, thời gian chuyến đi.

Trong thời gian xin nghỉ phép, công việc được giao sẽ do ai đảm nhiệm thay?

Tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định pháp luật của nước đến, trở về Việt Nam đúng thời hạn xin nghỉ phép, nộp báo cáo chuyến đi cụ thể sau khi trở về, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 20…

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:                                   Người làm đơn

(Ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên,chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Trường ………………. chấp thuận cho

Ông, Bà  ________________________được nghỉ phép đi  ________________tại nước  ________________________từ ngày  _______   đến ngày _________

Không bố trí công tác cho viên chức trong thời gian xin phép trên./.

                                    

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20…

              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                

 

MẪU B2

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

Số :               /

Về xin phép cho (X) CB,GV,NV đi tham quan, du lịch tại nước ____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 20…

 

 

                                                      Kính gửi :   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

           

                                                    

Trường THPT ______(A)______  xin phép tổ chức chuyến đi tham quan, du lịch hè tại nước  ______(B)_______ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong diện biên chế.

Thời gian đi từ ngày ___________ đến ngày ___________

Kinh phí tham quan, du lịch do cá nhân tự túc.

Thành phần đoàn đi gồm có ___X____ người.

 

STT

Họ và Tên

Chức danh, chức vụ

Đảng viên

Đã đi các nước?

Thời gian?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí chuyến đi: ___________________________________________

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đoàn đi tham quan, du lịch, nhà trường không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép.

Trường THPT  ________  sẽ thực hiện tốt việc quản lý các thành viên của đoàn, cam kết trở về nước đúng thời hạn xin phép và hoàn thành báo cáo chuyến đi sau một tuần trở về nước, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT __________ kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

MẪU B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT
VỀ VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

    

Tôi tên là :    __________________________       Nam, nữ :   ________________

Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

Chức vụ: __________________  Bộ môn giảng dạy: ________ _______________________

Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

Đơn vị công tác_____________________________________________________________ ____

Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________         

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người công dân được cho phép đi nước ngoài như sau :

1.Chấp hành luật pháp của nước Việt Nam và của quốc gia đến.

2.Đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện chuyến đi.

3.Kinh phí chuyến đi: tự túc. Không nhận thư mời từ bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến công việc do tôi phụ trách giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của tôi.

4.Trở về nước Việt Nam đúng thời hạn, gởi báo cáo kết quả chuyến đi sau khi trở về nước (trong vòng 1 tuần);

Nếu không thực hiện đúng những điều cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

 

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị :                                   Người cam kết

(ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

MẪU B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT
VỀ VIỆC ĐỒNG Ý CHO CON THAM GIA ĐOÀN ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi :  Ủy ban Nhân dân Phường_________________________

    

Tôi tên là :    __________________________       Năm sinh :   ________________

Cùng vợ (chồng) là :   _____________________  Năm sinh :   ________________

Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

Chúng tôi là phụ huynh học sinh: ______________________       Nam, nữ :   ____

Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________        

Tôi cam kết đồng ý cho con tôi tham gia đoàn đi đến nước __________________

Mục đích chuyến đi: ________________________________________________

Thời gian đi từ: _____________________ đến ngày ________________________

Giáo viên dẫn đoàn: ông (bà):___________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________

 

Tôi cam đoan sẽ nhắc nhở con em chúng tôi thực hiện đúng quy định của chuyến đi và không có thắc mắc khiếu nại gì về sau./.

 

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

 

Xác nhận của Chính quyền địa phương:                                   Người cam kết

 

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Công văn 4050/GDĐT-TC quy định hồ sơ đi nước ngoài với cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–