Công văn 4178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân bổ xăng dầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 4178/TCHQ-GSQL
V/v: Phân bổ xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 4178/TCHQ-GSQL
V/v: Phân bổ xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

 

Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4278/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị phân bổ sản lượng xăng dầu nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã hướng dẫn cụ thể theo dõi C/O đối với lô hàng đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần (bao gồm cả mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan Vân Phong). Quy định tại Thông tư đã được Tổng cục Hải quan tổng hợp từ yêu cầu thực tiễn kinh doanh và tập quán thương mại. Như vậy, đối với hàng hóa từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa sẽ được sử dụng 01 C/O tổng cấp cho cả lô hàng làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa nhiều lần.

Liên quan đến đề nghị phân bổ sản lượng xăng dầu nhập khẩu, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để được phản hồi cụ thể.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Phó TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Cục Hải quan Nghệ An;
– Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Văn bản đang xem

Công văn 4178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân bổ xăng dầu

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 4178/TCHQ-GSQL
V/v: Phân bổ xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA