Công văn 4210/BTP-BTTP triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg

BỘ TƯ PHÁP
———

Số: 4210/BTP-BTTP
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

C

BỘ TƯ PHÁP
———

Số: 4210/BTP-BTTP
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40/CT-TTg). Để đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị số 40/CT-TTg; căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 40/CT-TTg hiệu quả, đồng bộ.

2. Định kỳ hàng năm báo cáo về Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: bttp@moj.gov.vn; điện thoại: 024.62739510).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Sở Tư pháp các tỉnh, Tp. trực thuộc TW (để t/h);
– Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu
 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 4210/BTP-BTTP triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TƯ PHÁP
———

Số: 4210/BTP-BTTP
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

C