Công văn 4255/BGDĐT-TTr về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 4255/BGDĐT-TTr

V/v: Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hà Nội, ngày 3tháng 8 năm 2022

 

 

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo[1];
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

 

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ); Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học; Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 cơ bản giữ ổn định như năm học 2021-2022, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19; theo đó, tiếp tục thực hiện các nội dung I.1, II.1, II.2a, II.2b, II.3, II.4, II.5 tại Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT, lưu ý kiện toàn tổ chức, đội ngũ Thanh tra Sở GDĐT, cộng tác viên thanh tra giáo dục, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, cụ thể:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018:

– Việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định;

– Việc biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ; việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và hướng dẫn tại Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 của Bộ GDĐT;

– Việc chun bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT, cấp trung học cơ sở theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT, cấp trung học phổ thông theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

c) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ;

d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục và đào tạo;

đ) Tiếp tục thực hiện Công văn số 623/BGDĐT-TTr ngày 28/02/2022 của Bộ GDĐT về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;

e) Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức thực hiện

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học:

– Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch bằng phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; trường hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu quản lý phải bảo đảm đúng quy định;

– Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh;

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến.

b) Các điều kiện bảo đảm:

– Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định.

– Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra được thực hiện theo quy định Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ GDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

c) Chế độ thông tin, báo cáo:

– Cập nhật thông tin, dữ liệu về công tác thanh tra của Sở GDĐT trong phần mềm quản lý thanh tra giáo dục của Bộ GDĐT;

– Báo cáo sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra Học kỳ I trước ngày 31/01/2023; báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 trước ngày 25/6/2023 (kèm minh chứng về hoạt động thanh tra, kiểm tra); báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các văn bản khác về Thanh tra Bộ GDĐT theo địa chỉ: số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 024.36231285; email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo);
– UBND tỉnh/TP trực thuộc trung 


ương;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
– Cổng TTĐT: Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, TTr.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

[1] Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

 

Văn bản đang xem

Công văn 4255/BGDĐT-TTr về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————