Công văn 4362/BYT-KHTC chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4362/

BỘ Y TẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 4362/BYT-KHTC
V/v: Chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQCP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Phú Yên

 

Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) nhận được Công văn số 1565/SYT- KHTC ngày 23/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn chi chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19; Sau khi xem xét, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) có ý kiến như sau:

1. Về cách tính để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp phòng chống dịch: Sở Y tế có hỏi để thực hiện chi trả theo theo số lượng mẫu xét nghiệm hoặc theo giờ (khi làm việc không đủ theo giờ quy định hoặc làm quá giờ?); Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Hiện nay, phụ cấp chống dịch đang được thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Riêng đối với dịch COVID-19 thì được áp dụng mức chi phụ cấp tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 145/NQ- CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, mức chi trả chế độ phụ cấp phòng chống dịch quy định tại các Quyết định, Nghị quyết nêu trên được quy định chi trả theo ngày thực tế làm việc không tính theo giờ làm việc hoặc tính theo số lượng mẫu xét nghiệm.

2. Đối với việc chi trả chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ, nhân viên gián tiếp phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 như: bộ phận hành chính, cấp dưỡng, lái xe, hậu cần, bảo vệ: đề nghị Sở Y tế áp dụng mức phụ cấp quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ:

“3. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú)”.

3. Đối với việc chi trả chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 và vừa tham gia thường trực 24/24 giờ tại các Bệnh viện dã chiến thì thực hiện chi trả cả 2 chế độ gồm:

– Chi trả phụ cấp chống dịch theo Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP;

– Chi trả chế độ thường trực 24/24 giờ theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Căn cứ tình hình thực tế, việc quyết định số lượng và danh sách đơn vị, cá nhân tham gia trực dịch được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Yên nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Q. Bộ trưởng (để b/c);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
– Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
– Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ (để thực hiện);
– Cục Quản lý KCB;
– Vụ trưởng Vụ KHTC (để b/c);
– Lưu: VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Thành Công


 

Văn bản đang xem

Công văn 4362/BYT-KHTC chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4362/