Công văn 4387/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 4387/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 4387/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

 

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 119/CV-DA ngày 22/8/2022 của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong về điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 119/CV-DA thì pháp luật áp dụng cho hợp đồng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 25/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, ngoài nguyên tắc nêu tại mục 1 văn bản này, việc thanh toán, điều chỉnh khối lượng hợp đồng đơn giá điều chỉnh thực hiện theo các quy định sau:

– Đối với các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng, việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán (theo khối lượng tăng/giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

– Đối với các khối lượng công việc phát sinh hợp lý (chưa có trong hợp đồng và hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu) chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ- CP. Việc bổ sung khối lượng, công việc vào hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, hiệu quả đầu tư.

– Việc phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh trên cơ sở kết quả thẩm định theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng được sửa đổi tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong nghiên cứu nội dung trên để thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu: VT, Cục KTXD (Ng).


TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Đàm Đức Biên


 

 

Văn bản đang xem

Công văn 4387/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 4387/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG