Công văn 4426/BYT-KHTC hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4426/

BỘ Y TẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 4426/BYT-KHTC
V/v: Hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) nhận được Công văn số 2711/SYT- KHTC ngày 01/8/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, theo đó đề nghị Bộ Y tế làm rõ các cơ sở điều trị nào được xem là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; đặc biệt là khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế cấp huyện có được xem là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Sau khi xem xét, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) có ý kiến như sau:

1. Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tại khoản 1, Điều 1 về cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 có quy định các hình thức tổ chức của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19:

Điều 1. Về cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

1. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 là cơ sở tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người nhiễm COVID-19 theo một trong các hình thức tổ chức sau đây:

a) Các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 gồm: bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19; bệnh viện điều trị COVID-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19; trạm y tế lưu động;

b) Các khoa, phòng, bộ phận, đơn vị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19;

c) Các hình thức tổ chức khác.”

2. Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Định nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Q. Bộ trưởng (để b/c);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
– Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
– Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ (để thực hiện);
– Cục Quản lý KCB;
– Vụ trưởng Vụ KHTC (để b/c);
– Lưu: VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Thành Công


 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 4426/BYT-KHTC hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4426/