Công văn 4617/BHXH-CNTT liên thông thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————–

Số: 4617/BHXH-CNTT

V/v Liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHY

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————–

Số: 4617/BHXH-CNTT

V/v Liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụcông quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất được quy định tại thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mã quy trình 612a), dự kiến khai trương từ ngày 09/12/2019. BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành.

2. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https:dichvucong.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin. điện thoại: 0243.7753944) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ;

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– Phó TGĐ Đào Việt Ánh;

– Các đơn vị: PC, TTTT, THU, ST;

– Lưu: VT, CNTT.

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản đang xem

Công văn 4617/BHXH-CNTT liên thông thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————–

Số: 4617/BHXH-CNTT

V/v Liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHY