Công văn 4622/VPCP-KSTT ý kiến của Phó Thủ tướng về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số:
4622

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số:
4622
/VPCP-KSTT
V/v:

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

 

Kính gửi:

Bộ Tư pháp,

Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành mẫu, các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực, hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2020. Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

2. Giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bản sao điện tử được chứng thực, bao gồm chữ ký số chuyên dùng chính phủ và chữ ký số công cộng để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

TTg, PTTg Trương Hòa Bình, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN;

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ, đơn vị: PL, TTTH, Cổng TTĐT CP;

– Lưu : VT, KSTT(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

Văn bản đang xem

Công văn 4622/VPCP-KSTT ý kiến của Phó Thủ tướng về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số:
4622