Công văn 4660/VPCP-KSTT triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——-

Số: 4660/VPCP-KSTT

V/v: Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——-

Số: 4660/VPCP-KSTT

V/v: Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

 

Kính gửi:

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

– Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp). Để kịp thời hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn cho bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại mục 6.3 chuyên mục hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html).

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ có Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung (như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tư pháp; Y tế,…) tích hợp, đồng bộ các dữ liệu phân theo từng địa phương, cấp hành chính, cơ quan, đơn vị của các Hệ thống như: Đăng ký doanh nghiệp; Quản lý đầu tư nước ngoài; Giấy phép lái xe; Giấy phép kinh doanh vận tải; Cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; Hộ tịch điện tử; Lý lịch tư pháp; Đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh,… với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 10 tháng 8 năm 2022, làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

3. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị định số61/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021, đăng tải tại mục 1, 2 chuyên mục hỗ trợ bộ, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html).

4. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

5. Phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao của bộ, ngành, địa phương đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh), Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện công khai kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng dữ liệu đã được bộ, ngành, địa phương tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, SĐT: 0984688909, email: nguyendinhloi@thutuchanhchinh.vn đối với các nhiệm vụ tại mục 1, 3, 4, 5, 6 và đồng chí Nguyễn Lợi Quốc Khánh, SĐT: 0914680395, email: nguyenloiquockhanh@thutuchanhchinh.vn đối với nhiệm vụ tại mục 2 công văn này để được hỗ trợ triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

– Tập đoàn VNPT;

– VPCP: BTCN;

– Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

Văn bản đang xem

Công văn 4660/VPCP-KSTT triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——-

Số: 4660/VPCP-KSTT

V/v: Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ