Công văn 4796/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

BỘ LAO ĐỘNG –

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

—————-

Số:
4796
/LĐTBXH-VP

V/v
: H
ướng dẫn
khen
thưởng
trong
Tháng hành động về
an
toàn,
vệ
sinh lao
động năm
2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt.

 

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi là Tháng hành động) lần thứ Tư – năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, Công văn số 5318/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ về việc hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Công văn 5318/LĐTBXH-ATLĐ), đồng thời thực hiện các quy định của Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH), trong đó cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) và Khoản 6 Điều 20 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

3. Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Khoản 2 và Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động đơn vị đề xuất cần gửi 01 bộ (bản chính) bao gồm: Tờ trình, biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng, báo cáo thành tích và các giấy tờ liên quan.

4.1. Đối với các tập thể hoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, trong hồ sơ khen thưởng phải có các văn bản sau: Ý kiến của cơ quan quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương cấp Bộ, ngành; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc (đối với tập thể) hoặc thường trú (đối với cá nhân).

Riêng đối với các tập thể hoặc cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải có giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận kết quả xếp loại 03 năm liền kề trước năm đề nghị của tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

4.2. Đối với các tập thể hoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải có ít nhất 01 lần được Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen về thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động và năm 2019 chưa được tặng Bằng khen cấp bộ về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Các đơn vị trình khen (Cờ thi đua của Bộ) qua tuyến Tập đoàn, Tổng công ty thì phải có ý kiến hiệp y của Sở Lao dộng – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc; nếu trình qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì phải có ý kiến hiệp y của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ khen thưởng gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/01/2020 (Địa chỉ: Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lô D25, số 3, Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn phòng Cục An toàn lao động, điện thoại 024.39364301, 024.39362950) để cùng phối hợp, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng;

– Các Thứ trương (để báo cáo);

– Thường trực HĐTĐKT Bộ (để phối hợp);

– Cục ATLĐ;

– Lưu: VT, P.TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

Văn bản đang xem

Công văn 4796/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ LAO ĐỘNG –