Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

————

Số: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

————

Số: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL

V/v Nắm tình hình tiền lương,

tiền thưởng đối với người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

                                                                        

Xính gửi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong dịp giáp Tết, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện một số công việc như sau:

1. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2019 và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết năm 2020 cho người lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn; tổng hợp số liệu (biểu mẫu đính kèm) và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Quan hệ lao động và Tiền lương) trước ngày 20 tháng 12 năm 2019, đồng thời gửi qua thư điện tử: ntthien@molisa.gov.vn.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– TT Lê Văn Thanh (để b/c);

– Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

Q. CỤC TRƯỞNG

CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hưng

Biểu số 1: Tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn năm 2019

STT

Chỉ tiêu

 

 

Loại hình

doanh nghiệp

Doanh nghiệp, lao động, lương, thưởng Tết

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

Số có báo cáo tình hình

tiền lương

Số có kế hoạch thưởng

Tết Dương lịch 2020

Số có kế hoạch thưởng Tết

Nguyên đán Canh Tý 2020

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao  động

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

1

Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Người lập biểu                                                                             

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày…. tháng…..năm….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Biểu số 2: Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

STT

Chỉ tiêu

Loại hình doanh nghiệp

Tiền lương thực trả của doanh nghiệp, năm 2019 (1.000đ/tháng)

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2020 (dự kiến) (1.000đ)

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (dự kiến) (1.000đ)

Bình

quân

Mức cao nhất

Mức

thấp nhất

Bình

quân

Mức cao nhất

Mức

thấp nhất

Bình

quân

Mức cao nhất

Mức

thấp nhất

1

Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh nghiệp có vốn

Đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú: Nêu rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp có mức lương, thưởng cao nhất và thấp nhất

 

       Người lập biểu                                                                             

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày…. tháng…..năm….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Biểu số 3. Tình hình nợ lương năm 2019

 

                                  Chỉ tiêu

 

Loại hình

doanh nghiệp

Số doanh nghiệp nợ lương

Số người lao động bị nợ lương

Số tiền lương bị nợ (1.000đ)

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Chung

 

 

 

 

 

 

1. Chia theo nguyên nhân:

 

 

 

 

 

 

– Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động

 

 

 

 

 

 

– Doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

 

 

 

 

 

 

– Khác

 

 

 

 

 

 

2. Chia theo ngành nghề:

 

 

 

 

 

 

– Dệt may

 

 

 

 

 

 

– Da giày

 

 

 

 

 

 

– Chế biến thủy sản

 

 

 

 

 

 

– Chế biến gỗ

 

 

 

 

 

 

– Khác

 

 

 

 

 

 

3. Chia theo loại hình:

 

 

 

 

 

 

– Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

– Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

– Doanh nghiệp FDI

 

 

 

 

 

 

 

                    Người lập biểu                                                                        

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày…. tháng…..năm….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

————

Số: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL