Công văn 4857/BHXH-BT quản lý thu bảo hiểm y tế người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 4857/BHXH-BT
V/v: Quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng

<

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

Số: 4857/BHXH-BT
V/v: Quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội (BHXH), Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn vướng mắc trong việc hạch toán số tiền phải thu, số tiền ghi thu bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng. Nguyên nhân do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) khi lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) chưa chi tiết theo từng loại chế độ quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH (ví dụ: hưu quân đội do quỹ BHXH đóng, hưu quân đội do ngân sách nhà nước đóng,…).

Để việc quản lý và hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Chế độ BHXH/ Tổ thực hiện chính sách BHXH (gọi chung là Bộ phận chính sách BHXH)

– Rà soát, đối chiếu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp với danh sách cấp thẻ BHYT.

– Lập Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng (chi tiết theo Phụ lục kèm theo) kể từ ngày 01/01/2019 chuyển Phòng Quản lý thu/ Tổ Thu (gọi chung là Bộ phận Thu).

Lưu ý khi lập Mẫu D03-TS: Tách “Đối tượng tham gia” theo từng loại chế độ. Ví dụ:

– Đối tượng tham gia: Hưu quân đội nguồn NSNN.

– Đối tượng tham gia: Hưu quân đội nguồn quỹ BHXH.

– Đối tượng tham gia: Hưu công nhân viên chức nguồn NSNN.

– Đối tượng tham gia: Hưu công nhân viên chức nguồn quỹ BHXH.

– Hoàn thành việc lập Mẫu D03-TS hằng tháng của năm 2019 xong trước ngày 31/12/2019.

– Từ tháng 1/2020, hằng tháng, thực hiện việc lập phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng vào Mẫu D03-TS.

2. Bộ phận Thu

– Nhận Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng từ Bộ phận chính sách BHXH lập kể từ ngày 01/01/2019.

– Cập nhật Mẫu D03-TS hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 vào phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Từ tháng 1/2020, hằng tháng thực hiện việc cập nhật phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ nội dung trên thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc (để chỉ đạo);
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu


 

Văn bản đang xem

Công văn 4857/BHXH-BT quản lý thu bảo hiểm y tế người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 4857/BHXH-BT
V/v: Quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng

<