Công văn 4887/TCT-DNNCN hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 4887/TCT-DNNCN
V/v

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 4887/TCT-DNNCN

V/v: Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam

(Lô 118/4, KCN Amata, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10038/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và công văn số 7976/CT-TTHT ngày 21/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể gồm: công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 và công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Đnghị Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai rà soát tình hình thực tế các chương trình khuyến mại, tặng quà, xem xét đối tượng khách hàng, cá nhân nhận khuyến mại và tính chất khoản thu nhập khách hàng, cá nhân thực nhận bằng tiền hoặc không bằng tiền để thực hiện đúng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (b/c);
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
– Vụ PC, CS


(TCT);

– Website TCT,
– Lưu: VT, DNNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN

Nguyễn Thị Hạnh

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Công văn 4887/TCT-DNNCN hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 4887/TCT-DNNCN
V/v