Công văn 5004/BNN-QLCL triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
——-

Số: 5004/BNN-QLCL
V/v
: Triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là Nghị định 74);

Để triển khai thực hiện Nghị định 74 trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành và các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao nêu tại Nghị định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị định 74 ngay sau khi Nghị định có hiệu lực (01/7/2018).

2. Phân công thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong triển khai Nghị định 74 như sau:

2.1. Vụ Pháp chế: Chủ trì công tác phổ biến pháp luật đối với Nghị định 74; Rà soát đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ phù hợp với các nội dung quy định của Nghị định 74 (hoàn thành trong tháng 7/2018).

2.2. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì rà soát các nội dung có sự thay đổi về phạm vi quản lý nhà nước về chất lượng của Bộ tại điểm b Khoản 2 Điều 32 và việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cho các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, trình Bộ trưởng điều chỉnh phân công nếu cần thiết (bao gồm phân công quản lý nhà nước về chất lượng và phân công quản lý đánh giá sự phù hợp) (hoàn thành trong tháng 8/2018).

2.3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất kế hoạch, lộ trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc quy chuẩn kỹ thuật về quá trình sản xuất theo Nghị định 74; Trình Bộ ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về đánh giá, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi phân công quản lý của Bộ theo quy định của Nghị định 74 (hoàn thành trong tháng 7/2018).

2.4. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành: tổ chức thực hiện đúng các quy định mới về phương thức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu; chế độ miễn, giảm kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu.

2.5. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành được giao nhiệm vụ đánh giá, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng các quy định của Nghị định 74 về đánh giá chỉ định phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, kiểm định, giám định thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ để hướng dẫn, xử lý.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBND tỉnh/thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 5004/BNN-QLCL triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-