Công văn 5172/BCT-QLTT triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

Số: 5172/BCT-QLTT
V/v: T

BỘ CÔNG THƯƠNG

——-

Số: 5172/BCT-QLTT

V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hin Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học c truyền (sau đây gọi tắt là Chỉ thị). Để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phm, mỹ phẩm, thực phm chức năng, dược liệu và vị thuc y học c truyn vi phạm các quy đnh pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và góp phần từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

– Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường khẩn trương rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phm chức năng, dược liệu, v thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Xây dựng phương án xử lý ngay việc bày bán mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các chợ đầu mối, chợ sinh viên, chợ đêm, các điểm bán hàng xách tay trên các tuyến phố trung tâm thương mại, tuyến phố bán thuốc y học cổ truyền.

– Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hp với các đơn vị thuộc Sở và các lực lượng chức năng địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện vic cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên cơ sở bám sát kế hoạch, chương trình công tác trong năm; đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, m phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện kinh doanh.

– Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, không bảo đảm chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

– Tăng cường quản lý giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả nói chung, các nhóm hàng dược phm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học c truyền nói riêng.

– Trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác năm, bám sát các nội dung Chỉ thị thuộc phần trách nhiệm của Bộ Công Thương, chủ động xây dựng kế hoạch phối hp với Cục Quản lý thị trường để thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại điện tử buôn bán hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.

3. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

– Phi hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa và các kiến nghị khác có liên quan thuộc nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học c truyền của các tổ chức, cá nhân và có biện pháp xử lý hoặc đề xuất chuyển cơ quan xử lý vi phạm theo thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Tổng hp, công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền là hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang mạng thông tin điện tử của Cục theo quy định pháp luật.

4. Cục Quản lý thị trường

– Đôn đốc, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công Thương.

– Làm đầu mối phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trin khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương; hàng Quý tổng hợp kết quả chung trình Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành ph (Chi cục Qun lý thị trường) xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị, tổ chức thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo đề ra. Kế hoạch triển khai, thực hiện của các đơn vị gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Quản lý thị trường gồm bản chính, ký, đóng dấu; file mềm gửi về hộp thư điện tử chg@moit.gov.vn) trước ngày 15/7/2018./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
– Thứ trư


ng Đặng Hoàng An (để chỉ đạo);
– Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo);


UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp ch đạo);
– Cục Thương mại điện tử và Kinh t
ế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (để phối hp và thực hiện);
– Lưu VT, QLTT.


BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

Văn bản đang xem

Công văn 5172/BCT-QLTT triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

Số: 5172/BCT-QLTT
V/v: T