Công văn 59/BHXH-TCKT hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 59/BHXH-TCKT
V/v: Hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.<

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 59/BHXH-TCKT

V/v: Hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)


 

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn và đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung về trích, chuyển, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (gọi tắt là kinh phí CSSKBĐ như sau:

1. Hướng dẫn và đề nghị các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về điều kiện được trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ, cụ thể như sau:

– Đối với các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi chung là cơ sở giáo dục), cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

– Đối với cơ quan, tổ chức được giao mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ: Căn cứ vào văn bản giao nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh).

Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan BHXH (Phòng Giám định BHYT hoặc Bộ phận giám định) có trách nhiệm kiểm tra điều kiện sử dụng kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nói trên.

2. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục; chủ tàu đánh bắt xa bờ; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT lập, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHYT qua Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam theo địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn hoặc giao dịch trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính/bộ phận tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục: Hàng năm, trước ngày 31/10 lập và gửi Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01a/BHYT; Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng khác theo Mẫu số 02/BHYT ban hành kèm theo Công văn này.

b) Đối với cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBND tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ:

– Hằng năm, trước ngày 15/12, lập và gửi Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01b/BHYT ban hành kèm theo Công văn này và văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ;

– Hằng năm, trước ngày 15/12 hướng dẫn chủ tàu lập danh sách người có thẻ BHYT làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ theo Mẫu số 02/BHYT, gửi cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBND tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ để tổng hợp gửi cơ quan BHXH.

c) Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

Hằng năm, trước ngày 15/12, lập và gửi bản đề nghị trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01a/BHYT.

Các đơn vị, tổ chức nói trên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho cơ quan BHXH. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên các mẫu ban hành kèm theo Công văn này, các đơn vị phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan BHXH để dừng việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ đối với các đơn vị không đủ điều kiện theo quy định.

Riêng năm 2019, BHXH các tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để hoàn thành việc lập và gửi các mẫu biểu nói trên trước ngày 15/02/2019.

3. Thực hiện việc trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo năm tài chính, tính từ tháng đủ điều kiện nhận kinh phí CSSKBĐ theo quy định, cụ thể như sau:

a) Phòng Thu hoặc Bộ phận thu:

– Căn cứ thông tin được cung cấp tại các Mẫu số 01a/BHYT, 01b/BHYT, 02/BHYT, kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đang quản lý (trường hợp dữ liệu chưa trùng khớp thì liên hệ với các đơn vị, tổ chức hoặc chủ tàu cá để kiểm tra, đối chiếu hoàn thiện lại hồ sơ), cập nhật vào phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST), xác định số tiền trích cho công tác CSSKBĐ để lại cho các đơn vị theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

– Lập Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 03/BHYT ban hành kèm theo Công văn này và danh sách đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ được trích kinh phí CSSKBĐ, chuyển từ phần mềm TST sang phần mềm kế toán tập trung (KTTT) theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 2239/QĐ-BHXH ngày 26/11/2018 của BHXH Việt Nam về thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi KCB BHYT (gọi tắt là Quyết định số 2239/QĐ- BHXH).

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc bộ phận kế toán:

– Căn cứ Mẫu số 03/BHYT trên phần mềm KTTT, thực hiện chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các đơn vị theo quy định.

– Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty có nhiều đơn vị sử dụng lao động hạch toán độc lập, có trụ sở riêng đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mã riêng tại các quận, huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh hoặc tại nhiểu tỉnh khác nhau, cơ quan BHXH thực hiện trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho từng đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

4. Quyết toán kinh phí CSSKBĐ:

a) Cơ quan BHXH tổng hợp kinh phí CSSKBĐ đã trích chuyển tương ứng với số thu trong năm theo quy định vào quyết toán quỹ KCB BHYT quý, năm của BHXH tỉnh. Trường hợp đến 31/12 hàng năm, cơ quan BHXH chưa chuyển đủ kinh phí CSSKBĐ theo số tiền được trích để lại cho đơn vị theo quy định thì phải chuyển bổ sung phần kinh phí còn thiếu trước ngày 31/01 năm sau và tổng hợp vào quyết toán chi phí KCB BHYT trong năm.

b) Quyết toán kinh phí CSSKBĐ vào quỹ KCB BHYT năm 2018 bằng số kinh phí đã trích, chuyển cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tương ứng với số thu BHYT năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 41/2014/TTLT-BTC-BYT đến hết ngày 31/12/2018.

c) Đối với kinh phí CSSKBĐ năm 2019 đã trích, chuyển trước cho các cơ sở giáo dục trong năm 2018 theo mức quy định tại Thông tư số 41/2014/TTLT- BTC-BYT:

– Tại Báo cáo quyết toán năm 2018: Thực hiện hạch toán toàn bộ kinh phí CSSKBĐ đã trích, chuyển cho đơn vị tương ứng với số thu BHYT năm 2019 vào tài khoản chi trước cho năm sau, không tổng hợp quyết toán vào quỹ KCB BHYT năm 2018.

– Rà soát lại danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, xác định lại số tiền trích CSSKBĐ được để lại đơn vị năm 2019 theo quy định tại Điều 33, khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để:

+ Quyết toán vào quỹ KCB BHYT năm 2019 số kinh phí CSSKBĐ đủ điều kiện, mức trích theo quy định;

+ Thu hồi kinh phí CSSKBĐ đã trích chuyển cho đơn vị không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

+ Thực hiện bù trừ vào số tiền trích CSSKĐ được để lại đơn vị của kỳ sau hoặc năm sau đối với số kinh phí CSSKĐ đã trích chuyển cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cao hơn mức trích quy định tại Điều 33 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

BHXH các tỉnh thực hiện trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo đúng hướng dẫn tại văn bản này, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị: CSYT, Thu, DVT, GĐB, TTKT; KTNB;
– Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Mẫu số 01a/BHYT

Tên đơn vị:… ……….
Mã số đơn vị:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN

KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện…….

 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, (tên đơn vị) ……………. đủ điều kiện để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động/học sinh sinh viên/trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị, người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ có tham gia BHYT, cụ thể như sau:

1. Về nhân lực y tế: có ….… cán bộ gồm

1.1 Ông /bà: ………………………….

– Số chứng chỉ hành nghề KCB…………….. ngày cấp…….nơi cấp…….

– Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động số ….. từ ngày …/ …/20… đến ngày …/…/20…..

1.2 Ông /bà: ………………………….

2. Về cơ sở vật chất:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các thông tin của (tên đơn vị)……………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………..……………………..

– Tài khoản số: …..……………………………………….………………….…

– Nơi mở tài khoản………………………………………………………….….

Đề nghị BHXH………………….. trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho (tên đơn vị)…………………………………………. từ ngày …/…../20…….

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý, sử dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị theo quy định; thông báo cho cơ quan BHXH ngay khi có thay đổi./.

 

 

….., ngày …. tháng …. năm 20…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 01b/BHYT

Tên đơn vị:… …….
Mã số đơn vị:…….…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN

KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện……

.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 33 và khoản 2, 3 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Căn cứ Quyết định/văn bản số…………… của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho (tên đơn vị) ……………………………………………… mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế cấp cho chủ tàu đánh bắt xa bờ (kèm theo).

Đề nghị BHXH tỉnh/huyện……………………………. trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho (tên đơn vị)…………………………………………. để tổ chức mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế cấp cho chủ tàu đánh bắt xa bờ theo quy định.

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu chuyển về:

– Tên đơn vị: …………………..………………………………

– Địa chỉ: …………………..………………………..…………

– Tài khoản số: …..………………………….…………………

– Nơi mở tài khoản:…………………………………………….

(Tên đơn vị)……………………………………. cam kết quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của pháp luật./.

  

….., ngày …. tháng …. năm 20…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

Tên cơ quan quản lý……. 
Tên đơn vị….…….

Mẫu số 02/BHYT

 

DANH SÁCH HSSV THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC/

NGƯỜI THAM GIA BHYT LÀM VIỆC TRÊN TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ

 

STT

Họ tên

Mã thẻ BHYT

Lớp

Nơi KCB ban đầu

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

(Ký, họ tên)…., ngày …..tháng….năm……..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)Ghi chú: đối với người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ có tham gia BHYT thì bỏ trống cột “Lớp”

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………..

Mẫu số 03/BHYT

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Tháng…. /Quý……….. năm 20….

 

STT

Tên đơn vị

Mã đơn vị

Số người tham gia BHYT được trích CSSKBĐ

Số tháng trích

Số tiền trích chuyển

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

3

I

Cơ sở giáo dục hoặc cơ sở GDNN

 

 

 

 

 

1

Trường …………….

 

 

 

 

 

2

Trường …………….

 

 

 

 

 

….

……………………..

 

 

 

 

 

II

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

1

Đơn vị …………….

 

 

 

 

 

2

Đơn vị …………….

 

 

 

 

 

….

……………………..

 

 

 

 

 

III

Cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBND tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT

 

 

 

 

 

1

Đơn vị …………….

 

 

 

 

 

Tàu đánh cá …………….

 

 

 

 

 

Tàu đánh cá …………….

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Đơn vị …………….

 

 

 

 

 

Tàu đánh cá …………….

 

 

 

 

 

Tàu đánh cá …………….

 

 

 

 

 

….

……………………..

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên)…., ngày…..tháng….. năm……

Phòng/Tổ Quản lý Thu
(Ký, ghi rõ họ tên)


 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 59/BHXH-TCKT hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

Số: 59/BHXH-TCKT
V/v: Hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.<