Công văn 7348/BTC-HCSN hướng dẫn bố trí kinh phí cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số: 7348/BTC-HCSN
V/v: Hướ

BỘ TÀI CHÍNH

——-

Số: 7348/BTC-HCSN

V/v: Hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về ATTP cho công tác quản lý nhà nước về ATTP của các Bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

 

 

Kính gửi:

Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Quốc phòng, Công an.

 

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn s278/TTg-KGVX ngày 28/2/2018 thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 và công văn số 4384/VPCP-KGVX ngày 12/5/2018 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hưng dẫn việc bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về ATTP cho công tác quản lý nhà nước về ATTP của các Bộ như sau:

1. Đối với năm 2018:

Theo Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2018 của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã được bố trí kinh phí quản lý nhà nước về ATTP. Đnghị các Bộ căn cứ vào kết quả thu xphạt vi phạm hành chính về ATTP của năm 2017 và dự toán chi cho công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2018. Trường hợp dự toán được giao năm 2018 chưa tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đã nộp ngân sách trung ương của năm 2017 để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, đề nghị lập dự toán bổ sung năm 2018 gửi Bộ Tài chính (kèm theo Bản đối chiếu có xác nhận của Kho bạc nhà nước về số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính thực nộp vào ngân sách nhà nước năm 2017) thm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP theo Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về ATTP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 278/TTg-KGVX ngày 28/02/2018.

2. Từ năm 2019:

Đề nghị các Bộ căn cứ kết quả thu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đã nộp ngân sách trung ương năm trước và ước thực hiện thu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP nộp ngân sách trung ương của năm hiện hành; xây dựng dự toán chi cho công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với phần kinh phí ước thực hiện thu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP nộp ngân sách trung ương của năm kế hoạch; tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– VPCP (đ
b/c);
– Vụ NSNN;
– Vụ Pháp chế;
– Lưu: VT, HCSN (16b).
KT. BTRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn HiếuVăn bản đang xem

Công văn 7348/BTC-HCSN hướng dẫn bố trí kinh phí cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số: 7348/BTC-HCSN
V/v: Hướ