Công văn 7518/BTC-NSNN cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:&

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 7518/BTC-NSNN

V/v: Hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Câu trả lời từ Luatphap.vn văn bản số 2219/UBND-VX ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố H Chí Minh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (điểm 12 Mc II) có nêu: Đối với lao động không có giao kết hợp đng lao động (lao động tự do) và một số đi tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tin hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thp hơn 1.500.000 đng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế s ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương” và tiết c điểm 8 mục III của Nghị quyết về tổ chức thực hiện có nêu: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương:…c) Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương đ ban hành chính sách h trợ theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

– Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đng nhân dân cấp tỉnh: Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chun, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đi của ngân sách địa phương”. Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: Quyết định các chế độ chi ngân sách đi với một số nhiệm vụ chi có tính cht đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chun, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đi của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính cht tiền lương, tiền công, phụ cp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

– Căn cứ các quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2627/UBND-VX ngày 06/8/2021 và Công văn số 2799/UBND-VX ngày 21/8/2021 có mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 so với quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bi dịch Covid-19 là không đúng thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Bộ Lao động – Thương binh và X

ã hội;
– Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
– Các Vụ: Vụ HCSN, PC;
– Lưu: VT, NSNN (


05 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Thành Hưng

 

Văn bản đang xem

Công văn 7518/BTC-NSNN cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:&