Công văn 7570/VPCP-CN đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng đến cửa khẩu Trà Lĩnh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7570/VPCP-CN

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7570/VPCP-CN

V/v: Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;

y ban nhân dân tỉnh Cao Bng.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 2236/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng làm Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Dự án đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khu Trà Lĩnh (Cao Bằng), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1837/VPCP-CN ngày 28 tháng 6 năm 2017 về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

2. Việc chuẩn bị đầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án nêu trên sẽ được xem xét sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: NG, KHĐT, TC;
– UBND tỉnh Lạng S


ơn;
– VPCP: BTCN, c
ác Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (2) pvc


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng
 

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 7570/VPCP-CN đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng đến cửa khẩu Trà Lĩnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7570/VPCP-CN